Gạt bỏ các điều răn của Thiên Chúa – SN Song ngữ 09.02.2021

0

Tuesday (February 8):  “Rejecting the commandments of God”

Scripture:  Mark 7:1-13

1 Now when the Pharisees gathered together to him, with some of the scribes, who had come from Jerusalem, 2 they saw that some of his disciples ate with hands defiled, that is, unwashed. 3 (For the Pharisees, and all the Jews, do not eat unless they wash their hands, observing the tradition of the elders; 4 and when they come from the market place, they do not eat unless they purify themselves; and there are many other traditions which they observe, the washing of cups and pots and vessels of bronze.) 5 And the Pharisees and the scribes asked him, “Why do your disciples not live according to the tradition of the elders, but eat with hands  defiled?” 6 And he said to them, “Well did Isaiah prophesy of you hypocrites, as it is written, `This people honors me with their lips, but their heart is far from me; 7 in vain do they worship me, teaching as doctrines the precepts of men.’ 8 You leave the commandment of God, and hold fast the tradition of men.” 9 And he said to them, “You have a fine way of rejecting the commandment of God, in order to keep your tradition! 10 For Moses said, `Honor your father and your mother’; and, `He who speaks evil of father or mother, let him surely die’; 11 but you say, `If a man tells his father or his mother, What you would have gained from me is Corban’ (that is, given to God) – 12 then you no longer permit him to do anything for his father or mother, 13 thus making void the word of God through your tradition which you hand on. And many such things you do.”

Thứ Ba    8-2           Gạt bỏ các điều răn của Thiên Chúa

Mc 7,1-13

1 Có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến.2 Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa.3 Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do-thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân: họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận;4 thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng.5 Vậy, người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-su: “Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa? “6 Người trả lời họ: “Ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng:Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta.7 Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.8 Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm.”9 Người còn nói: “Các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông.10 Quả thế, ông Mô-sê đã dạy rằng: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử!11 Còn các ông, các ông lại bảo: “Người nào nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ đều là “co-ban” nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa” rồi,12 và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa.13 Thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa! “

Meditation: 

What makes a person unclean or unfit to offer God acceptable worship? The Jews went to great pains to ensure that their worship would conform to the instructions which God gave to Moses on Mount Sinai. God’s call to his people was a call to holiness: “be holy, for I am holy” (Leviticus 11:44; 19:2). In their zeal for holiness many elders developed elaborate traditions which became a burden for the people to carry out in their everyday lives. The Scribes and Pharisees were upset with Jesus because he allowed his disciples to break with their ritual traditions by eating with unclean hands. They sent a delegation all the way from Jerusalem to Galilee to bring their accusation in a face-to-face confrontation with Jesus.

 

God’s law teaches us how to love God and neighbor in holiness and truth

Jesus dealt with their accusation by going to the heart of the matter – by looking at God’s intention and purpose for the commandments. Jesus gave an example of how their use of ritual tradition excused them from fulfilling the commandment to honor one’s father and mother. If someone wanted to avoid the duty of financially providing for their parents in old age or sickness they could say that their money or goods were an offering “given over to God” and thus exempt from any claim of charity or duty to help others. They broke God’s law to fulfill a law of their own making. Jesus explained that they void God’s command because they allowed their hearts and minds to be clouded by their own notions of religion.

Allow God’s word to purify your thoughts, intentions, and actions

Jesus accused them specifically of two things. First of hypocrisy. Like actors, who put on a show, they appear to obey God’s word in their external practices while they inwardly harbor evil desires and intentions. Secondly, he accused them of abandoning God’s word by substituting their own arguments and ingenious interpretations for what God requires. They listened to clever arguments rather than to God’s word. Jesus refers them to the prophecy of Isaiah (29:31) where the prophet accuses the people of his day for honoring God with their lips while their hearts went astray because of their disobedience to God’s laws.

 

If we listen to God’s word with faith and reverence, it will both enlighten our mind and purify our heart – thus enabling us to better understand how he wants us to love and obey him rather than love and follow our own unruly desires and wrong behavior. The Lord invites us to draw near to him and to feast at his banquet table. Do you approach with a clean heart and mind? Ask the Lord Jesus to cleanse and renew you with the purifying fire of his Holy Spirit.

“Lord Jesus, let the fire of your Holy Spirit cleanse my mind and my heart that I may love you purely and serve you worthily.”

Suy niệm:

Điều gì làm cho người ta ô uế hay bất xứng để dâng tiến Thiên Chúa sự thờ phượng xứng hợp? Dân Dothái rất lo lắng để tin chắc rằng sự thờ phượng của họ sẽ phù hợp với những chỉ thị mà Thiên Chúa đã ban cho ông Môisen trên núi Sinai. Lời mời gọi của Thiên Chúa đối với dân Người là lời mời gọi nên thánh: “Hãy nên thánh vì Ta là Đấng thánh” (Lv 11,44; 19,2). Trong sự nhiệt thành cho sự thánh thiện của mình, nhiều vị bô lão đã lập thêm những phong tục tỉ mỉ phức tạp đã trở thành gánh nặng cho người ta để thực hiện trong đời sống hằng ngày của họ. Các luật sĩ và Pharisêu bực tức với Ðức Giêsu bởi vì Người cho phép các môn đệ vi phạm những truyền thống theo nghi thức của họ bằng việc ăn uống mà không rửa tay. Họ cử một phái đoàn đi từ Giêrusalem đến Galilê để đưa ra lời buộc tội trong cuộc chạm trán mặt đối mặt với Ðức Giêsu.

Lề luật Thiên Chúa dạy chúng ta cách thức yêu mến Thiên Chúa và tha nhân trong sự thánh thiện và chân thật

Ðức Giêsu đối phó lời buộc tội của họ bằng việc đi vào trọng tâm của vấn đề – nhìn vào ý định và mục đích của Thiên Chúa dành cho các giới răn. Ðức Giêsu đưa ra một dẫn chứng về cách thức họ thực hiện truyền thống theo nghi thức để bào chữa cho việc không thi hành điều răn tôn kính cha mẹ. Nếu người ta muốn tránh né bổn phận giúp đỡ tài chánh cho cha mẹ trong lúc tuổi già hay bệnh hoạn, họ có thể nói rằng tiền hay của cải của họ đã “dâng cho Thiên Chúa” và do đó họ không cần phải làm bất cứ công việc bác ái hay giúp đỡ người nào khác. Họ đã vi phạm lề luật của Thiên Chúa để thực hiện lề luật do chính họ đặt ra. Ðức Giêsu giải thích rằng họ tránh né mệnh lệnh của Thiên Chúa bởi vì họ để cho những quan điểm riêng tư của họ về tôn giáo che lấp lòng trí mình.

Hãy để cho lời Chúa thanh tẩy những suy nghĩ, ý định, và hành động của bạn

Ðức Giêsu đặc biệt lên án họ hai điều. Trước nhất là tội giả hình. Giống như các diễn viên, họ chỉ đóng kịch, họ ra vẻ vâng phục lời Chúa trong sự thực hiện bên ngoài, trong khi bên trong họ đầy những ước muốn và ý định xấu xa. Kế đến, Người lên án họ về việc bỏ qua lời Chúa bằng việc thay thế những lý lẽ riêng tư của mình và những lời giải thích khéo léo về những điều Thiên Chúa đòi buộc. Họ thích nghe những lý lẽ khéo léo hơn là lời Chúa. Ðức Giêsu dẫn chứng lời ngôn sứ Isaia (29,31) để nói về họ, trong đó vị ngôn sứ lên án dân chúng về việc tôn thờ Chúa bằng môi miệng, nhưng lòng trí họ thì lầm lạc bởi sự bất tuân những lề luật của Thiên Chúa.

Nếu chúng ta lắng nghe lời Chúa với đức tin và lòng tôn kính, nó sẽ vừa soi sáng tâm trí chúng ta vừa thanh tẩy tâm hồn chúng ta – do đó giúp chúng ta hiểu biết được cách thức Người muốn chúng ta yêu mến và vâng phục Người hơn. Chúa mời gọi chúng ta đến gần Người và đến vui hưởng nơi bàn tiệc của Người. Bạn có đến gần một tâm trí trong sạch không? Hãy cầu xin Chúa thanh tẩy và đổi mới bạn với ngọn lửa thanh tẩy của Thánh Thần của Người.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho ngọn lửa của Thánh Thần Chúa thanh tẩy tâm trí con để con có thể yêu mến Chúa một cách tinh tuyền và phụng sự Chúa cách xứng đáng.

 

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu – chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon