Cha trên trời sẽ ban nhiều hơn biết bao! – SN song ngữ ngày 7.10.2021

0

Thursday (October 7): 

“How much more will the heavenly Father give!”

Scripture: Luke 11:5-13

5 And he said to them, “Which of you who has a friend will go to him at midnight and say to him, `Friend, lend me three loaves; 6 for a friend of mine has arrived on a journey, and I have nothing to set before him’; 7 and he will answer from within, `Do not bother me; the door is now shut, and my children are with me in bed; I cannot get up and give you anything’? 8 I tell you, though he will not get up and give him anything because he is his friend, yet because of his importunity he will rise and give him whatever he needs. 9 And I tell you, Ask, and it will be given you; seek, and you will find; knock, and it will be opened to you. 10 For every one who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened. 11 What father among you, if his son asks for a fish, will instead of a fish give him a serpent; 12 or if he asks for an egg, will give him a scorpion? 13 If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will the heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him!”

Thứ Năm     7-10                

Cha trên trời sẽ ban nhiều hơn biết bao!

Lc 11,5-13

 

5 Người còn nói với các ông: “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: “Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh,6 vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả”;7 mà người kia từ trong nhà lại đáp: “Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được.?8 Thầy nói cho anh em biết: dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó.9 “Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho.10 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.11 Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó?12 Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp?13 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao? “

Meditation: What can we expect from God, especially when we recognize that he doesn’t owe us anything and that we don’t deserve his grace and favor? Jesus used the illustration of a late-night traveler to teach his listeners an important lesson about how God treats us in contrast to the kind of treatment we might expect from our neighbors. 

The rule of hospitality in biblical times required the cooperation of the entire community in entertaining an unexpected or late-night guest. Whether the guest was hungry or not, a meal would be served. In a small village it would be easy to know who had baked bread that day. Bread was essential for a meal because it served as a utensil for dipping and eating from the common dishes. Asking for bread from one’s neighbor was both a common occurrence and an expected favor. To refuse to give bread would bring shame and dishonor because it was a sign of in-hospitality – showing a lack of friendship and generosity.

God awakens us from sleep that we may ask and receive

If a neighbor can be imposed upon and coerced into giving bread in the middle of the night, how much more hospitable is God, who, no matter what the circumstances, is generous and ready to give us what we need. Augustine of Hippo reminds us that “God, who does not sleep and who awakens us from sleep that we may ask, gives much more graciously.” 

 

Ask, seek, knock – and it will be given

When you are in need who do you turn to for help? Jesus tells us that God is always ready to answer those who seek him and call upon him with expectant trust in his mercy and kindness. Jesus states very clearly and simply what we must do: Ask, seek, knock. God our heavenly Father waits upon us. Like a table waiter or friend who comes in the middle of the night, he is always ready to hear our plea and to give us what we need. Do you ask the Father with expectant faith and confident trust in his goodness? Do you seek his guidance and help in your time of need? Do you knock with persistence at his door of mercy and favor? If we treat our heavenly Father with indifference or neglect to ask with confident trust, we may miss the opportunity we have been given to receive his grace and favor and merciful help.

 

 

 

God gives more than we can ask or expect

In conclusion Jesus makes a startling claim: How much more will the heavenly Father give! The Lord is ever ready to give us not only what we need, but more than we can expect. He gives freely of his Holy Spirit that we may share in his abundant life and joy. Do you approach your heavenly Father with confident trust in his mercy and kindness?

 

 

“Heavenly Father, you are merciful, gracious and kind. May I never doubt your mercy and love nor hesitate to seek you with confident trust in order to obtain the gifts, graces, and daily provision I need to live as your beloved child and constant friend.”

Suy niệm:  Chúng ta có thể mong đợi gì nơi Chúa, đặc biệt khi chúng ta nhận ra rằng Người chẳng mắc nợ chúng ta điều gì, và chúng ta cũng chẳng xứng đáng lãnh nhận ơn huệ của Người? Đức Giêsu dùng sự minh họa của người đi vay mượn ban đêm để dạy các thính giả một bài học quan trọng về cách Thiên Chúa đối xử với chúng ta hoàn toàn trái ngược với cách đối xử mà chúng ta có thể mong đợi từ tha nhân.

Luật tiếp đón khách trong Kinh thánh đòi buộc sự hợp tác của toàn thể cộng đồng trong việc phục vụ một người khách đến thăm bất ngờ trong đêm. Cho dù vị khách có đói hay không, người ta vẫn phải dọn bữa ra để mời họ. trong một ngôi làng nhỏ bé, người ta dễ dàng biết được ai nướng bánh trong ngày đó. Bánh mì rất cần trong bữa ăn, bởi vì nó dùng để chấm và ăn với những món ăn thông dụng. Việc hỏi xin người hàng xóm bánh vừa là chuyện bình thường, vừa là một cơ hội để giúp đỡ. Từ chối cho bánh là việc làm đáng xấu hỗ, bởi vì đó là dấu hiệu của sự không hiếu khách.

Thiên Chúa đánh thức chúng ta để chúng ta có thể cầu xin và đón nhận

Nếu như người hàng xóm bị yêu cầu và buộc phải cho bánh vào giữa đêm, huống chi Thiên Chúa còn quảng đại biết bao, Đấng dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng rộng lượng và sẵn sàng ban cho chúng ta những điều cần thiết. Thánh Augustinô thành Hippo nhắc nhở chúng ta rằng: “Thiên Chúa, Đấng luôn thức tỉnh và thúc giục chúng ta, sẽ ban cho chúng ta một cách dư dật.”

Hãy cầu xin, tìm kiếm, gõ cửa – thì sẽ được ban cho

Khi bạn thiếu thốn, ai là người mà bạn cầu cứu? Đức Giêsu nói với chúng ta rằng Thiên Chúa luôn sẵn sàng trả lời những ai tìm kiếm Người và kêu cầu Người với đức tin kiên vững vào lòng thương xót và nhân hậu của Người. Đức Giêsu nói rất rõ ràng và đơn giản rằng chúng ta phải: Cầu xin, tìm kiếm, gõ cửa. Chúa Cha trên trời chờ đợi chúng ta. Như người hầu bàn hay người bạn đến lúc nửa đêm, Người luôn sẵn sàng lắng nghe lời cầu xin và ban cho chúng ta những điều cần thiết. Bạn có cầu xin Cha với đức tin kiên vững và lòng trông cậy vững vàng vào lòng nhân hậu của Người không? Bạn có tìm kiếm sự hướng dẫn và trợ giúp của Người lúc cần thiết không? Bạn có kiên trì gõ cửa lòng thương xót và che chở của Ngời không? Nếu chúng ta ứng xử với Cha trên trời với sự thờ ơ hay không cầu xin với lòng trông cậy vững vàng, chúng ta có thể đánh mất cơ hội được ban cho để đón nhận ơn sủng và trợ giúp thương xót của Người.

Thiên Chúa ban nhiều hơn chúng ta mong đợi

Để kết thúc, Đức Giêsu đưa ra một câu nói thật ấn tượng: “Phương chi Cha trên trời lại không ban cho anh em sao? Thiên Chúa luôn sẵn sàng ban phát cho chúng ta, không chỉ những điều chúng ta cần, mà còn ban cho hơn cả những điều chúng ta mong đợi. Người ban Thánh Thần của Người cách tự do, để chúng ta có thể chia sẻ trong cuộc sống và niềm vui của Người. Bạn có đến gần Cha trên trời với lòng tự tin về lòng thương xót và nhân từ của Người không?

Lạy Cha trên trời, Cha đầy lòng thương xót, quảng đại, và bao dung. Chớ gì con không bao giờ nghi ngờ tình yêu của Cha, hay ngại ngùng tìm kiếm Cha với lòng tin tưởng để có được những ơn sủng, và những điều cần thiết trong cần trong cuộc sống mỗi ngày để trở nên người con yêu dấu và người bạn trung thành của Cha.

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu 
– chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon