Lord, you know everything – Suy niệm Chúa Nhật III Phục Sinh

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us

Nguồn: https://wau.org/meditations/2022//05/01/373693/

Meditation: John 21:1-19

Peter… said to him, “Lord, you know everything.” (John 21:17)

Did you know that stained glass windows get their name from the stains that color them? Artisans add impurities such as metallic salts to the glass, which produce the rich, deep colors. These glass panes lift our hearts whenever we see them. But when the sunlight illuminates them, their true splendor appears.

Peter probably wasn’t feeling very “splendid” during his conversation with Jesus in today’s Gospel. We can imagine his dismay when Jesus asked, “Do you love me?” not once, but three times. Peter could not have missed the link between Jesus’ threefold questioning and Peter’s threefold denial. His flaws and failures stood front and center for everyone to see. It was as if a spotlight were shining on Peter and his “impurities.” He could only reply, “Lord, you know everything; you know that I love you” (John 21:17).

How remarkable that Jesus does not berate or even correct Peter! Quite the opposite, he immediately commands him to feed his sheep. Peter’s denials didn’t disqualify him from following Jesus or serving him. Rather, they served as lessons in humility and prepared him for his mission.

We all fall short from time to time as we try to follow the Lord. Our weaknesses and sins hinder us from loving and obeying Jesus as we should. But like Peter, we can learn from our failures and humbly return to the Lord for the grace to begin again. Nothing disqualifies us from our call to be Jesus’ disciples and feed his sheep. Just as impurities in stained glass bring forth beauty when the sun shines upon it, our weaknesses can show the Lord’s grace when we come into his light. So let’s not stay in the darkness counting our stains. Let’s come into the light and let it shine through us.

 

 

“Lord, you know everything; shine through me today.”

Ga 21,1-19

Phêrô… đã thưa với Người (Chúa Giêsu): “Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự” (Ga 21,17).

Bạn có biết rằng những cửa sổ kính nhuộm màu có tên từ những thuốc màu nhuộm chúng không? Những người thợ thủ công thêm những chất pha trộn chẳng hạn như muối kim loại vào kính, tạo nên những màu sắc phong phú, sâu sắc. Những ô kính này nâng tâm hồn chúng ta lên bất cứ khi nào chúng nhìn chúng. Nhưng khi ánh sáng mặt trời chiếu sáng chúng, sự rực rỡ của chúng  thực sự tỏa ra.

Thánh Phêrô có lẽ không cảm thấy thật sự “huy hoàng” trong suốt cuộc trò chuyện với Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay. Chúng ta có thể hình dung Phêrô mất tinh thần thế nào khi Chúa Giêsu hỏi: “Con có yêu mến Thầy không?” không chỉ một lần, nhưng đến ba lần. Phêrô có thể đã không quên sự liên hệ giữa việc hỏi ba lần của Chúa Giêsu với sự chối Chúa ba lần của Phêrô. Những khuyết điểm và những sự thất bại của Phêrô ở ngay trước mặt và rõ ràng ra đó ai mà chẳng thấy. Đó như thể là một đốm sáng đáng chiếu vào Phêrô và “những điều không tốt” của ông. Ông  chỉ có thể trả lời: “Lạy chúa, Chúa biết rõ mọi sự; Chúa biết con yêu mến Chúa” (Ga 21,17).

Đáng chú ý biết bao khi Chúa Giêsu không mắng hay thậm chí sửa cho Phêrô! Hoàn toàn ngược lại, ngay lập tức Chúa Giêsu đã truyền cho Phêrô hãy chăn dắt đoàn chiên của Người. Những sự chối bỏ của Phêrô đã không làm cho ông bị loại khỏi việc đi theo Chúa Giêsu hoặc phục vụ Người. Thay vào đó, chúng  như những bài học về sự khiêm tốn và đã chuẩn bị cho ông về sứ mạng của mình.

Tất cả chúng ta dễ sa ngã hết lần này đến lần khác khi chúng ta cố gắng đi theo Chúa. Những yếu đuối và tội lỗi của chúng ta cản trở chúng ta khỏi việc yêu thương và vâng phục Chúa Giêsu như chúng ta nên sống như thế. Nhưng giống như Phêrô, chúng ta có thể học hỏi từ những thất bại của mình và hãy khiêm tốn trở lại với Chúa nhờ ân sủng để bắt đầu lại. Không có gì loại bỏ chúng ta ra khỏi lời mời gọi trở nên môn đệ của Chúa Giêsu và nuôi dưỡng đoàn chiên của Người. Giống như những tạp chất trong tấm kính nhuộm màu mang lại vẻ đẹp khi mặt trời chiếu sáng trên nó, sự yếu đuối của chúng ta có thể chỉ ra ân sủng của Chúa khi chúng ta bước vào trong ánh sáng của Người. Vì thế, chúng ta đừng ở lại trong bóng tối mà đếm những khiếm khuyết của mình. Chúng ta hãy bước vào ánh sáng và để cho nó chiếu sáng qua chúng ta.

Lạy Chúa, Chúa biết mọi sự; xin hãy chiếu sáng qua con hôm nay”.

 

Comments are closed.

phone-icon