Follow me – Suy niệm ngày 21.9.2021

0

Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us, Septemper 2022

Wednesday, September 21, 2022

The Feast of Saint Matthew: Apostle & Evangelist

Follow me!

Mt 9: 9-13

In today’s Gospel, we read about the day Matthew’s journey of discipleship began. Jesus called him away from his customs post, and Matthew did not delay. Abandoning his job, his livelihood, and his money, Matthew left everything and began to follow Jesus.

Matthew’s wholehearted response shows us how we can react when the Lord calls us to follow him, whether for the first time or the hundredth. Leaving his station was only Matthew’s first step. After spending the day with Jesus, Matthew invited him to his home to share a meal (Luke 5:29). He decided to follow Jesus, and he continued following him all the way to his passion. Then, after meeting the risen Lord and being filled with the Holy Spirit, Matthew went on to preach the good news perhaps as far away as Persia.

As we can see from the Gospel that bears his name, Matthew gradually shed the trappings of his old life and began to “live in a manner worthy of the call” he had received (Ephesians 4:1). This process of conversion took time: time spent with Jesus and time to mature. And that’s just as true for us as it was for Matthew.

Jesus called us by name at our baptism, and he continues to call us to follow him each day. As he did with Matthew, he asks us to drop what we’re doing and take that first step. He invites us to listen to what he’s saying and discover what it means for our lives. Then, as we spend time with him, our attachments to sin and our desires for worldly comforts begin to decrease. Our love for Jesus and God’s people begins to grow. And so does our desire to invite him into our “homes,” our daily lives.

Jesus longs to set you free so that you can love and serve him as Matthew did. He will gladly come into your life more deeply if you invite him. Who knows how God might use you as a witness to his love? But your journey along the path of conversion begins with a simple step taken each day. So imitate Matthew’s wholehearted yes, and let Jesus lead you so that you can live a life worthy of his call.

“Jesus, I want to follow you today and every day.”

Thứ Tư, ngày 21.9.2022

Lễ kính Thánh Matthêu Tông đồ

Hãy theo Ta!

Mt 9, 9-13

Trong Tin mừng hôm nay, chúng ta đọc về ngày bắt đầu cuộc hành trình trở thành môn đệ của thánh Mátthêu. Chúa Giêsu gọi ông từ trạm thu thuế, và Mátthêu đã không chút chậm trễ. Từ bỏ công việc, kế sinh nhai và tiền bạc của mình, Mátthêu bỏ tất cả và bắt đầu theo Chúa Giêsu.

Câu trả lời hết lòng của thánh Mátthêu cho chúng ta thấy chúng ta có thể phản ứng như thế nào khi Chúa kêu gọi chúng ta theo Ngài, dù là lần đầu tiên hay lần thứ một trăm. Rời khỏi trạm thu thuế chỉ là bước đầu tiên của Mátthêu. Sau khi dành cả ngày với Chúa Giêsu, Mátthêu mời Ngài đến nhà để dùng bữa (Lc 5,29). Ông quyết định đi theo Chúa Giêsu, và ông vẫn tiếp tục theo Ngài đến hết cuộc khổ nạn của Ngài. Sau đó, sau khi gặp Chúa Phục sinh và được đầy dẫy Chúa Thánh Thần, thánh Mátthêu tiếp tục đi rao giảng tin mừng có lẽ xa tận nước Ba Tư.

Như chúng ta có thể thấy từ Tin mừng mang tên ông, Mátthêu dần dần trút bỏ những cạm bẫy của cuộc sống cũ và bắt đầu “sống theo cách xứng đáng với sự kêu gọi” mà ông đã nhận được (Ep 4,1). Quá trình hoán cải này cần nhiều thời gian: thời gian dành cho Chúa Giêsu và thời gian để trưởng thành. Và điều đó cũng đúng với chúng ta cũng như đối với Mátthêu.

Chúa Giêsu đã gọi tên chúng ta khi lãnh nhận phép Rửa, và Ngài tiếp tục kêu gọi chúng ta theo Ngài mỗi ngày. Như đã làm với Mátthêu, Ngài yêu cầu chúng ta bỏ công việc đang làm và thực hiện bước đầu tiên đó. Ngài mời chúng ta lắng nghe những gì Ngài nói và khám phá điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc sống của chúng ta. Sau đó, khi chúng ta dành thời gian cho Ngài, những ràng buộc của chúng ta đối với tội lỗi và ham muốn của chúng ta đối với những tiện nghi thế gian bắt đầu giảm đi. Tình yêu của chúng ta dành cho Chúa Giêsu và dân Chúa bắt đầu lớn lên. Và mong muốn của chúng ta là mời Ngài vào “nhà”, cuộc sống hằng ngày của chúng ta.

Chúa Giêsu mong muốn trả tự do cho bạn để bạn có thể yêu thương và phục vụ Ngài như Mátthêu đã làm. Ngài sẽ sẵn lòng bước vào cuộc sống của bạn sâu sắc hơn nếu bạn mời Ngài. Ai biết được Thiên Chúa có thể dùng bạn làm nhân chứng cho tình yêu của Ngài như thế nào? Nhưng hành trình của bạn trên con đường chuyển đổi bắt đầu bằng một bước đơn giản được thực hiện mỗi ngày. Vì vậy, hãy noi gương lời xin vâng hết lòng của Mátthêu và để Chúa Giêsu dẫn dắt bạn để bạn có thể sống một cuộc đời xứng đáng với sự kêu gọi của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, con muốn theo Chúa hôm nay và mọi ngày.

Comments are closed.

phone-icon