Lord, you can make me clean – Suy niệm ngày 30.06.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Friday, June 30, 2023

“Lord, you can make me clean”

Scripture:  Matthew 8:1-4 

1 When he came down from the mountain, great crowds followed him; 2 and behold, a leper came to him and knelt before him, saying, “Lord, if you will, you can make me clean.”  3 And he stretched out his hand and touched him, saying, “I will; be clean.” And immediately his leprosy was cleansed.  4 And Jesus said to him, “See that you say nothing to any one; but go, show yourself to the priest, and offer the gift that Moses commanded, for a proof to the people.”

Thứ Sáu, ngày 30.06.2023

Lạy Chúa, Chúa có thể làm cho con được sạch

Mt 8,1-4

1 Khi Đức Giê-su ở trên núi xuống, đám đông lũ lượt đi theo Người.2 Bỗng có một người phong hủi tiến lại, bái lạy Người và nói: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.”3 Người giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi.” Lập tức, anh được sạch bệnh phong hủi.4 Rồi Đức Giê-su bảo anh: “Coi chừng, đừng nói với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế và dâng của lễ, như ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.”

Meditation: What might hold us back from approaching the Lord Jesus with expectant faith and confidence that he can change us and make us holy – perhaps fear, pride, and the risk of losing one’s reputation or friends? Jesus did something which was both remarkable and unthinkable at the same time. He approached the unapproachables – he touched the untouchables. Lepers were outcasts of society. Their physical condition was terrible as they slowly lost the use of their limbs and withered away with open sores over their entire bodies. They were not only shunned but regarded as “already dead” even by their relatives. The Jewish law forbade anyone from touching or approaching a leper, lest ritual defilement occur.

Approaching the Lord Jesus with expectant faith

The leper who came to Jesus did something quite remarkable. He approached Jesus confidently and humbly, expecting that Jesus could and would heal him. Normally a leper would be stoned or at least warded off if he tried to come near a rabbi. Jesus not only grants the man his request, but he demonstrates the personal love, compassion, and tenderness of God in his physical touch. The medical knowledge of his day would have regarded such contact as grave risk for incurring infection. Jesus met the man’s misery with compassion and tender kindness. He communicated the love and mercy of God in a sign that spoke more eloquently than words. He touched the man and made him clean – not only physically but spiritually as well.

Some twelve centuries later, a man named Francis (1181-1226 AD) met a leper on the road as he journeyed towards Assisi. A contemporary of Francis wrote, “Though the leper caused him no small disgust and horror, he nonetheless, got off the horse and prepared to kiss the leper. But when the leper put out his hand as though to receive something, he received money along with a kiss” (from the Life of St. Francis by Thomas of Celano). Francis did what seemed humanly impossible because he was filled with the love and compassion of Jesus Christ.

The Holy Spirit inflames our hearts with the fire of Christ’s love that we may reach out to others with compassionate care and kindness, especially to those who have been rejected, mistreated, and left utterly alone. Do you allow the Holy Spirit to fill your heart with the love and compassion of Jesus Christ for others?

“May the power of your love, Lord Christ, fiery and sweet as honey, so absorb our hearts as to withdraw them from all that is under heaven. Grant that we may be ready to die for love of your love, as you died for love of our love.”  (Prayer of St. Francis of Assisi,1181-1226 AD)

Suy niệm: Điều gì có thể cản chúng ta đến gần Chúa Giêsu với niềm tin cậy kiên vững để Người có thể thay đổi chúng ta và làm cho chúng ta nên thánh thiện – có lẽ là sợ hãi, kiêu ngạo, và sợ mất danh tiếng của mình hay bạn bè chăng? Đức Giêsu đã làm một điều vừa lạ lùng vừa khó tin cùng lúc. Người đụng chạm tới những người không thể đụng chạm. Những người cùi bị loại ra khỏi xã hội. Điều kiện thể lý của họ rất tồi tệ khi họ dần dần mất hết tay chân và chết dần chết mòn. Họ không chỉ bị người ta xa tránh và còn bị coi như “những người đã chết”, kể cả người thân của họ cũng nghĩ vậy. Luật Do Thái cấm người ta đụng chạm hay tới gần người cùi, kẻo sự ô uế theo nghi thức xảy ra.

Đến gần Chúa Giêsu với niềm tin kiên vững

Người cùi gặp Đức Giêsu đã làm điều gì đó hết sức ấn tượng. Anh đến gần Đức Giêsu một cách tin tưởng và khiêm tốn, với hy vọng rằng Đức Giêsu có thể và sẽ chữa lành cho anh. Thông thường, một người cùi có thể bị ném đá hay bị người ta xa lánh nếu họ cố tình đến gần một vị thầy Rabbi. Đức Giêsu không những đáp ứng lời thỉnh cầu của anh, mà Người còn chứng tỏ tình yêu cá vị, lòng trắc ẩn, và sự khoan dung của Thiên Chúa trong việc đụng chạm của Người về mặt thể lý. Sự hiểu biết về y khoa thời Đức Giêsu chắc hẳn cho rằng việc đụng chạm như thế là một điều hết sức nguy hiểm về sự nhiễm trùng không thể chữa được. Đức Giêsu đã nhìn nỗi đau khổ của người này với lòng trắc ẩn và tình yêu thương dịu hiền. Người liên kết tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa trong một dấu chỉ còn hùng hồn hơn cả lời nói ngàn lần. Người đụng chạm đến anh ta và chữa cho anh ta được sạch – không chỉ về phần thể lý, mà cả về phần tâm linh nữa.

Mười hai thế kỷ sau, một người tên là Phanxicô (1181-1226 AD) đã gặp một người cùi trên đường đi về thành phố Assisi. Một người cùng thời với Phanxicô đã viết “Mặc dù người cùi không gây cho anh một tí kinh hãi hay sợ sệt nào, tuy nhiên, anh đã xuống ngựa và muốn hôn lên người cùi. Nhưng khi người cùi đưa cánh tay của mình ra như thể để đón nhận điều gì, người cùi đó đã lãnh nhận cả tiền lẫn nụ hôn” (Trích từ Cuộc đời thánh Phanxicô do Thomas Celano viết). Thánh Phanxicô đã làm điều gì đó xem ra con người không thể làm được, bởi vì trong người có đầy tràn tình yêu và lòng trắc ẩn của Đức Giêsu Kitô.

Chúa Thánh Thần đốt lên trong tâm hồn chúng ta ngọn lửa tình yêu của Đức Kitô, để chúng ta có thể chạm tới những người khác với lòng quan tâm trắc ẩn và nhân hậu, đặc biệt đối với những ai bị loại bỏ ngược đãi, và hoàn toàn bị bỏ rơi. Bạn có cho Chúa Thánh Thần lấp đầy lòng bạn với tình yêu và lòng trắc ẩn của Đức Giêsu Kitô dành cho người khác không?

“Chớ gì quyền năng tình yêu của Đức Giêsu Kitô, ngọt ngào như mật, lôi kéo tâm hồn chúng con như lôi kéo ra khỏi tất cả những gì dưới bầu trời này. Xin Chúa ban ơn để chúng con có thể sẵn sàng chết cho tình yêu của Chúa, như Chúa đã chết vì yêu thương chúng con.” (Lời cầu nguyện của thánh Phanxicô Assisi, 1181-1226 AD)

Comments are closed.

phone-icon