“… for all peoples” – Chúa Nhật 20 Thường Niên

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Nguồn: WAU

SUNDAY MEDITATION: Is 56:1, 6-7

. . . for all peoples. (Isaiah 56:7)

Did you notice a theme in today’s readings? Isaiah prophesies that the Temple, God’s “house,” will become a house of prayer “for all peoples,” wherever they come from (56:7). Then Paul rejoices that Gentiles are coming to faith in Christ and entering the Church – God’s house. And Jesus challenges his disciples to look at a Canaanite woman, a pagan, as someone beloved of God and deserving of his mercy.

Through these readings, we can hear God asking us to reach out to those people who might feel they don’t belong in his house. They may not be the people we expect to see at Mass on Sunday, but they are part of the “all peoples” whom God is longing to welcome into his kingdom. Here are three short stories that illustrate this point:

• Imran grew up in a devout Muslim household, but in college he became friends with some Christians whose faith and welcoming attitude moved him to start reading the New Testament.

• Mandy loved to party, but after one hangover too many, she found an AA group meeting in the local parish. There she met a parishioner named Joan who helped her get sober – and who introduced her to the Lord.

• Alan was a regular brawler in prison until his new cellmate convinced him to join a Bible study. The message of Jesus’ forgiveness and love that he heard there pierced his heart. Now, instead of fighting, he tells other inmates about the Lord.

Jesus’ heart breaks for those who don’t yet know him. He is always reaching out to them, calling them into his house. And he does that by leading them to believers who do know him. That’s us. All we have to do is befriend those people and share with them how the Lord has touched our lives. We don’t have to do it perfectly, either. We just have to try, and the Spirit will work through us.

So who will God send to you today?

“Lord, open my heart to share your love with the people you put in my path today.”

SUY NIỆM CHÚA NHẬT: Is 56,1.6-7

“… cho tất cả mọi dân tộc” (Is 56,7).

Bạn có chú ý đến chủ đề trong các bài đọc hôm nay không? Ngôn sứ Isaia tiên báo rằng Đền Thờ, “ngôi nhà” của Thiên Chúa, sẽ trở nên một ngôi nhà cầu nguyện “cho tất cả mọi dân tộc” bất kể họ từ đâu đến (Is 56,7). Rồi Phaolô vui mừng vì Dân Ngoại đang dần tin vào Chúa Kitô và gia nhập vào Hội Thánh, nhà của Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu thách đố các môn đệ của Người hãy nhìn vào người phụ nữ Canaan, một người ngoại giáo, như một người được Thiên Chúa yêu thương và xứng đáng hưởng lòng thương xót của Người.

Qua những bài đọc này, chúng ta có thể nghe Thiên Chúa mời gọi chúng ta tiếp cận với những người mà họ có thể cảm thấy họ không thuộc về nhà Thiên Chúa. Họ có thể không phải là những người chúng ta mong đợi được gặp trong Thánh Lễ ngày Chúa Nhật, nhưng họ là một phần của “mọi dân tộc”, những người mà Thiên Chúa mong mỏi đón tiếp vào vương quốc của Người. Đây là 3 câu chuyện ngắn minh họa điều này:

Imran lớn lên trong một gia đình sùng đạo Hồi Giáo, nhưng khi học đại học, anh kết bạn với một số Kitô hữu có đức tin và lòng hiếu khách đã thôi thúc anh bắt đầu đọc Tân Ước.

Mandy thích tiệc tùng, nhưng sau một lần say quá thể, cô đã tìm thấy nhóm AA họp tại giáo xứ. Ở đó, cô gặp một giáo dân tên là Joan người đã giúp cô tỉnh rượu và đã giới thiệu Chúa cho cô.

Alan là một người thường xuyên cãi lộn trong nhà tù cho đến khi người bạn tù mới thuyết phục anh tham gia lớp học Thánh Kinh. Thông điệp về sự tha thứ và tình yêu của Chúa Giêsu mà anh nghe được ở đó đã xuyên thấu trái tim anh. Giờ đây, thay vì đánh nhau, anh nói với các bạn tù khác về Chúa.

Trái tim Chúa Giêsu tan nát vì những người chưa biết Người. Người luôn luôn đến với họ, mời gọi họ vào nhà của Người. Và Người làm điều đó bằng cách hướng dẫn họ đến với các tín hữu là những người biết Người. Đó là chúng ta. Tất cả những gì chúng ta phải làm là làm bạn với những người đó và chia sẻ với họ cách mà Chúa đã chạm đến cuộc đời chúng ta. Chúng ta cũng không phải làm điều đó cách hoàn hảo. Chúng ta chỉ cần cố gắng và Chúa Thánh Thần sẽ làm việc qua chúng ta.

Vậy Thiên Chúa sẽ gửi ai đến với bạn hôm nay?

Lạy Chúa, xin mở lòng con để chia sẻ tình yêu của Chúa cho những người mà Chúa đặt trên con đường của con ngày hôm nay”.

Comments are closed.

phone-icon