Thầy sẽ gởi Đấng Phù Trợ đến với anh em – SN theo WAU ngày 07.05.2024

0

Nguồn: The Word Among Us, Apirl 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

What is your life’s purpose?

It is said that having a purpose can help us weather the highs and the lows of life. Knowing what our purpose is, we find it easier to soldier on when things get hard.

However, we all go through times of transition when our life’s purpose may become harder to see or hold on to. These transitions can also help us clarify what our purpose really is. For instance, if you had poured all your energy into your job, you might feel more than a little lost when you retire. If you have built your life completely around raising your children, things might get shaky when they have all grown up and moved away from home. Transitions like these can lead us to ask, What am I supposed to do now? Who am I, anyway?

In today’s Gospel reading, Jesus is helping his disciples clarify their life’s purpose. He knows that his departure has the potential to upset them terribly, so he assures them that he will send the Advocate, the Holy Spirit, to be with them and guide them. He promises that this Spirit will help them stay focused on their most important purpose in life: to love him and to follow him.

St. Teresa of Calcutta once said, “I am a little pencil in God’s hands. He does the thinking. He does the writing. He does everything; sometimes it is really hard because it is a broken pencil, and he has to sharpen it a little more.” This was her life’s purpose, whether she was teaching schoolgirls or feeding the hungry or addressing the United Nations. It can be ours as well.

If we make it our life’s purpose to be a pencil in God’s hands, we can be assured that, whatever we are doing, Jesus will be right there with us, encouraging us and giving us his grace. We can also be assured that if we go off course, his Spirit will be with us to prompt us and bring us back. Even if we are feeling aimless and lacking in direction, we can trust that God will find a way to break in and move us forward.

Your life does have a purpose. And it’s the most glorious purpose ever: to be united with Christ, here and for eternity!

“Jesus, help me to become a pencil in your hand.”

Mục đích cuộc sống của bạn là gì?

Người ta nói rằng sống có mục đích có thể giúp chúng ta vượt qua những thăng trầm của cuộc sống. Biết được mục đích của mình là gì, chúng ta sẽ dễ dàng hành động hơn khi mọi thứ trở nên khó khăn.

Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều trải qua thời kỳ chuyển đổi khi mục đích sống của chúng ta có thể trở nên khó nhìn thấy hoặc khó giữ vững hơn. Những chuyển đổi này cũng có thể giúp chúng ta làm rõ mục đích thực sự của chúng ta là gì. Ví dụ, nếu bạn đã dồn hết tâm sức cho công việc của mình, bạn có thể cảm thấy hụt hẫng khi về hưu. Nếu bạn xây dựng cuộc sống của mình hoàn toàn xoay quanh việc nuôi dạy con cái của mình, mọi thứ có thể trở nên lung lay khi tất cả chúng đã trưởng thành và chuyển đi xa nhà. Những chuyển đổi như thế này có thể khiến chúng ta tự hỏi, Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi là ai, dù sao đi nữa?

Trong bài đọc Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đang giúp các môn đệ làm sáng tỏ mục đích sống của họ. Ngài biết rằng sự ra đi của mình có khả năng làm họ khó chịu khủng khiếp, vì vậy Ngài bảo đảm với họ rằng Ngài sẽ cử Đấng Bảo Trợ, là Chúa Thánh Thần, ở bên cạnh và hướng dẫn họ. Ngài hứa rằng Thần Khí này sẽ giúp họ tập trung vào mục đích quan trọng nhất trong cuộc đời: yêu Ngài và theo Ngài.

Thánh Têrêxa thành Calcutta từng nói: “Tôi là cây bút chì nhỏ trong tay Thiên Chúa. Ngài suy nghĩ. Ngài viết lách. Ngài làm mọi thứ; đôi khi nó thực sự rất khó vì nó là một cây bút chì gãy, và Ngài phải gọt giũa nó nhiều hơn một chút”. Đây là mục đích sống của mẹ, cho dù mẹ đang dạy học cho các nữ sinh hay cho những người đói ăn hay nói chuyện với Liên Hợp Quốc. Nó cũng có thể là của chúng ta.

Nếu chúng ta coi mục đích của cuộc đời mình là cây bút chì trong tay Thiên Chúa, chúng ta có thể yên tâm rằng, dù chúng ta đang làm gì, Chúa Giêsu sẽ ở ngay đó với chúng ta, khuyến khích chúng ta và ban cho chúng ta ân sủng của Ngài. Chúng ta cũng có thể yên tâm rằng nếu chúng ta đi chệch hướng, Thánh Thần của Ngài sẽ ở bên chúng ta để thúc giục và đưa chúng ta trở lại. Ngay cả khi cảm thấy không có mục đích và thiếu phương hướng, chúng ta có thể tin tưởng rằng Thiên Chúa sẽ tìm ra cách để xen vào và thúc đẩy chúng ta về phía trước.

Cuộc sống của bạn có một mục đích. Và đó là mục đích vinh quang nhất từ ​​trước đến nay: được kết hợp với Đức Kitô, ở đây và cho đến đời đời!

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy giúp con trở thành cây bút chì trong tay Chúa.

Acts 16:22-34
Ngay lúc đó, giữa ban đêm, viên cai ngục đem hai ông đi, rửa các vết thương (Cv 16,33)

The Acts of the Apostles is filled with stories about the amazing works of the Holy Spirit: inspiring new languages, healing the sick, raising the dead, and bringing thousands to conversion. And today we hear about an earthquake that breaks open prison doors! Yet in all this excitement, it can be easy to miss the more quiet work that the Spirit does in people’s hearts—a work that we can experience as well.

Today’s reading tells how the Holy Spirit prepared a jailer in Philippi to receive the gospel. Upon witnessing an earthquake, this fellow was—understandably—filled with fear. Realizing the quake was probably the result of the prayers of the apostles Paul and Silas, he asked, “What must I do to be saved?” (Acts 16:30). When the apostles told him about Jesus, the jailer was moved by the Holy Spirit to a quiet act of Christlike love and service. Though it was very late at night, he took Paul and Silas into his home and tended to their wounds. Then, almost as if in response, the two apostles baptized him and his whole family and shared a meal with them (16:33-34).

You have probably seen more of these quiet testimonies to the Spirit than showstopping miracles like an earthquake. In fact, take a moment right now to think of someone who reflects the love of God. It may even be someone who, like the jailer, seems far from the Lord. But you can see evidence of the Spirit’s work in them as they care for a loved one in the hospital or as they show courage in adversity or dedication in serving.

Resolve to reach out to that person today. Tell them how you see God’s presence in them. Tell them how inspiring they are to you. Who knows? Your words of affirmation may well move them closer to the Lord. Or you may prompt them to seek him out more deeply.

Keep your eyes open for the Spirit’s quiet activity in people. And when you recognize it, point it out to them. Help them to see and rejoice in God’s creative love at work in their hearts. Then, one day, perhaps you will marvel at the way they have “come to faith in God” (Acts 16:34).

“Jesus, help me recognize and affirm the work that you are doing in those around me.”

Sách Công vụ Tông đồ chứa đầy những câu chuyện về những công việc kỳ diệu của Chúa Thánh Thần: nói được các ngôn ngữ mới, chữa lành người bệnh, khiến người chết sống lại và khiến hàng ngàn người hoán cải. Và hôm nay chúng ta nghe về một trận động đất làm vỡ tung các cánh cửa nhà tù! Tuy nhiên, trong tất cả sự phấn khích này, chúng ta có thể dễ dàng bỏ lỡ công việc thầm lặng hơn mà Thánh Linh thực hiện trong lòng mọi người – một công việc mà chúng ta cũng có thể trải nghiệm.

Bài đọc hôm nay kể về việc Chúa Thánh Thần đã chuẩn bị cho người cai ngục ở Philip như thế nào để đón nhận Tin Mừng. Khi chứng kiến một trận động đất, người này – có thể hiểu được – tràn đầy sợ hãi. Nhận thấy trận động đất có lẽ là kết quả của lời cầu nguyện của các tông đồ Phaolô và Sila, ông hỏi: “Tôi phải làm gì để được cứu?” (Cv 16,30). Khi các tông đồ kể cho ông nghe về Chúa Giêsu, người cai ngục đã được Chúa Thánh Thần thúc đẩy thực hiện một hành động thầm lặng yêu thương và phục vụ giống như Đức Kitô. Dù trời đã khuya nhưng ông vẫn đưa Phaolô và Sila về nhà và chăm sóc vết thương cho họ. Sau đó, gần như để đáp lại, hai tông đồ đã rửa tội cho ông và cả gia đình ông rồi cùng dùng bữa với họ (16,33-34).

Có lẽ bạn đã thấy những lời chứng thầm lặng này về Thánh Linh hơn là những phép lạ ngăn chặn như động đất. Thực tế, ngay bây giờ hãy dành một chút thời gian để nghĩ đến một người phản ánh tình yêu của Chúa. Thậm chí có thể là một người nào đó, giống như người cai ngục, dường như xa cách Chúa. Nhưng bạn có thể thấy bằng chứng về công việc của Thánh Linh nơi họ khi họ chăm sóc người thân trong bệnh viện hoặc khi họ thể hiện lòng can đảm trong nghịch cảnh hoặc sự tận tâm trong việc phục vụ.

Hãy quyết tâm tiếp cận người đó ngay hôm nay. Hãy nói cho họ biết bạn thấy sự hiện diện của Chúa nơi họ như thế nào. Hãy nói với họ rằng họ truyền cảm hứng cho bạn như thế nào. Ai biết? Những lời khẳng định của bạn có thể đưa họ đến gần Chúa hơn. Hoặc bạn có thể nhắc nhở họ tìm kiếm Ngài sâu sắc hơn.

Hãy để mắt đến hoạt động thầm lặng của Thánh Linh trong con người. Và khi bạn nhận ra nó, hãy chỉ ra cho họ. Hãy giúp họ nhìn thấy và vui mừng trước tình yêu sáng tạo của Thiên Chúa đang hoạt động trong tâm hồn họ. Rồi một ngày nào đó, có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên trước cách họ “tin vào Thiên Chúa” (Cv 16,34).

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con nhận ra và khẳng định công việc Chúa đang làm nơi những người xung quanh con.

Comments are closed.

phone-icon