Hạt cải và nắm men

0

HẠT CẢI VÀ NẮM MEN

       (Lc 13, 18-21)

Xin cho con trở nên người nhỏ bé,
Sống âm thầm như Hạt Cải hôm nay,
Biết tiêu hao cho cây lớn mỗi ngày,
Hầu có thể cho chim trời trú ẩn.
Cho con nên những nắm men đầy chất,
Để làm cho thế giới cũng dậy men,
Nhưng con đây thân phận quá yếu hèn,
Cần có Chúa trộn men vào cùng bột.
Để nhờ đó con trở nên men tốt,
Đem Tin Mừng gieo rắc khắp trần gian,
Mặc sóng xô, bão tố có ngập tràn,
Cải vẫn lớn và men luôn dậy bột.


Nữ tu Thérèse Mai Thị Ngượi

Comments are closed.