Suy niệm với Mẹ – ngày 05.11

0

Thứ Tư, ngày 05.11.2014

Lc 14,25-33

“Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi,
thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14,27)

Như Mẹ: Bài học của người làm môn đệ Chúa Giêsu là hãy vác thập giá đi theo Ngài. Ngài không chỉ mời gọi môn đệ vác thập giá, nhưng chính Ngài đã vác thập giá trước để nêu gương cho chúng ta bắt chước. Thập giá minh chứng tình yêu. Thập giá mà Ngài vác là từ bỏ chính mình và chấp nhận thánh ý Chúa Cha.

Với Mẹ: Chúa không ban thập giá quá sức chịu đựng cho những ai yêu mến Người. Xin ban cho chúng con biết can đảm vác thập giá mình hằng ngày đi theo Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, người môn đệ Chúa mang thập giá là chấp nhận con người mình, là từ bỏ để biết hy sinh, yêu thương và tha thứ. Xin cho chúng con chẳng hãnh diện điều gì khác ngoài thập giá của Đức Giêsu Kitô.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.