Suy niệm với Mẹ – ngày 07.11

0

Thứ Sáu , ngày 07.11.2014

 Lc 16,1-8

“Con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại” (Lc 16,8).

Như Mẹ: Thiên Chúa không mời gọi chúng ta xử sự theo kiểu khôn ngoan thế gian “tính toán mưu kế và bất chấp mọi phương tiện” để đạt được mục đích, nhưng hãy xử sự khôn ngoan theo đường lối Tin Mừng. Mỗi người hãy hết lòng với nhiệm vụ được giao, hết lòng trung tín với mọi điều Thiên Chúa trao phó.

Với Mẹ: Chúa muốn chúng con quản lý tốt những gì chúng con có. Lạy Chúa, xin giúp chúng con ý thức rằng tất cả những gì chúng con có đều là của Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con biết chu toàn bổn phận những việc phải làm. Trong mọi việc, xin giúp chúng con đừng tìm kiếm những lợi ích riêng cho bản thân, nhưng xin giúp chúng con làm điều tốt nhất có thể để làm vinh danh Chúa và phục vụ mọi người.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.