Suy niệm với Mẹ, ngày 25.11

0

Thứ Ba, ngày 25.11.2014

Thánh Catarina Alexandria, Tntđ

Lc 21,5-11

“Thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó
sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra,
thì có điềm gì báo trước “ (Lc 21,7).

Như Mẹ: Hình ảnh đền thờ Giêrusalem bị thiêu hủy gợi cho chúng ta về kiếp người phù du: nay còn mai mất. Chúng ta đang sống trong một thế giới luôn thay đổi. Mọi sự đều qua đi, sẽ chẳng còn thứ gì tồn tại. Chỉ có Thiên Chúa mới tồn tại đời đời.

Với Mẹ: Lời Chúa luôn nhắc nhở mỗi người chúng con rằng chúng con có sống là sống cho Chúa và có chết cũng là chết cho Chúa. Nên dù sống, dù chết, xin cho chúng con luôn luôn thuộc về Chúa (x. Rm 14,8).

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin cho chúng con ý thức được sự tạm bợ mau qua ở đời này, để chúng con luôn luôn gắn bó và chỉ tìm kiếm những thực tại vĩnh cửu trên trời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.