Suy niệm với Mẹ, ngày 28.11

0

Thứ Sáu, ngày 28.11.2014

Lc 21,29-33

“Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu” (Lc 21,33).

Như Mẹ: Sự hiện diện của Chúa Giêsu là dấu chỉ triều đại Nước Thiên Chúa đã xuất hiện. Những lời giảng dạy của Ngài là niềm vui cho những tâm hồn ngay chính. Chúa Giêsu mượn hình ảnh cây vả và các cây khác đâm chồi nẩy lộc để gói ghém niềm vui tràn trề của một mùa sắp đến: thời kỳ đâm chồi nảy lộc để sinh hoa trái hầu được cứu độ trong ngày sau hết.

Với Mẹ: Nhận biết và chu toàn thánh ý Chúa mỗi ngày là chúng con biết sinh hoa trái, biết cách chuẩn bị đón chờ Nước Thiên Chúa. Khi đó, cuộc đời mỗi người chúng con là những tín hiệu loan báo Thiên Chúa đang hiện diện.

Nhờ Mẹ:  Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con trung thành tuân giữ lời Chúa vì chúng con tin rằng chỉ có lời Ngài mới đem lại cho chúng con sự sống đích thật.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.