Suy niệm với Mẹ, ngày 17.01

0

 Thứ Bảy, ngày 17.01.2015 

Th. Antôn, viện phụ

Mc 2,13-17

 “Anh hãy theo tôi!
Ông đứng dậy đi theo Người” (Mc 2,14)

Như Mẹ: Thái độ sống của thánh Antôn thật hợp với bài Tin Mừng hôm nay. Thánh nhân khao khát sống tin tưởng vào Chúa. Thánh nhân đã để cho Lời Chúa hướng dẫn mình: bán của cải phân phát cho người nghèo, để trở thành một người nghèo theo tinh thần Tin Mừng, sống phó thác cho tình thương quan phòng của Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Xin cho chúng con một đức tin vững mạnh, một lòng khao khát để khi vừa nghe tiếng Chúa mời gọi, chúng con liền mau mắn đáp lời, và can đảm từ bỏ chính mình, và say mê chú tâm vào sứ vụ làm chứng cho nhiều người được đón nhận Tin Mừng Cứu Độ của Chúa theo bậc sống của mình.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ đồng hành và cầu bầu cùng Chúa cho chúng con trên mỗi bước đường.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.