Suy niệm với Mẹ – Ngày 29.01

0

Thứ Năm, ngày 29.01.2015

Mc 4,21-25

“Anh em đong đấu nào thì Thiên Chúa
cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em” (Mc 4,21)

Như Mẹ: Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta hãy ý thức hơn nữa những ân huệ mà mình đã được lãnh nhận. Là Kitô hữu, chúng ta được diễm phúc “hưởng cứu độ của Chúa từ sớm”, hơn những người chưa tin hoặc đánh mất niềm tin. Chúng ta phải khiêm nhường nhìn nhận đó là ơn Chúa ban và sẵn sàng chia sẻ ơn huệ ấy cho người khác, nhất là cho người chưa tin nhận Chúa là Đấng Cứu Độ.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Trong một thế giới đầy bất công, vàng thau lẫn lộn, xin giúp chúng con biết đón nhận mọi biến cố với thái độ đơn sơ tín thác, nhìn mọi biến cố là kế hoạch quan phòng của Chúa dành cho mình và cho nhân loại.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con biết sống bác ái vị tha với mọi người.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.