Thơ: Lăng xăng

0

Hằng ngày nhiều việc quá chừng
Nên con cứ phải lăng xăng tối ngày
Việc không tên vẫn có đầy
Làm không hết, chẳng ngơi tay lúc nào
Không lăng xăng có được đâu
Dẫu rằng chỉ muốn ngồi nhiều hơn đi
Nhưng mà việc cứ đầy kia
Không làm còn đó, bao giờ mới xong?
Thầy ơi, con phải lăng xăng
Xin Thầy đừng trách mà thông cảm nhiều
Một mình con, việc ngập đầu
Có khi thở dốc, tới chiều, qua đêm
Xin Thầy ban sức lực thêm
Gia đình là thế, có phiền mà vui
Vừa làm vừa đọc Mân Côi
Cầu xin Đức Mẹ giúp đời nữ nhi

TRẦM THIÊN THU
Lễ Thánh Mác-ta, 29-07-2020

Comments are closed.

phone-icon