My love shall never leave you – Suy niệm song ngữ theo WAU, ngày 16.12.2021

0


Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ

Nguồn: The Word Among Us – November, 2021

Tình yêu của Ta sẽ không bao giờ lìa khỏi ngươi (Is 54, 10)

Bạn có thể đã nghe câu nói “Đừng bao giờ nói không bao giờ”. Nó thường được sử dụng một cách bi quan: “Hãy cẩn thận; chuyện gì cũng có thể xảy ra”. Tuy nhiên, có một ngoại lệ là tình yêu của Chúa: nó sẽ không bao giờ rời bỏ bạn. Hai ngàn năm trước khi bạn được thụ thai, Thiên Chúa đã sai Con Ngài sinh ra, để sống và chết trong cùng một thân xác con người mà bạn được tạo thành – bởi vì Ngài yêu thương bạn. Và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Dân Israel, những người lần đầu tiên nghe lời hứa này khi bị lưu đày, có thể đã bị cám dỗ để đặt câu hỏi về tình yêu thương của Thiên Chúa. Đôi khi chúng ta cũng nghi ngờ, vì vậy, thật tốt cho chúng ta khi suy gẫm, “Thiên Chúa này là ai, người yêu chúng ta với một tình yêu không bao giờ rời xa?”

Thiên Chúa toàn năng. Điều đó có nghĩa là Ngài toàn năng. “Thiên Chúa, Đấng đã tạo ra mọi sự, cũng cai trị mọi thứ và có thể làm được mọi điều” (CCC, 268). Ngài thậm chí có thể yêu bạn bất chấp tội lỗi của bạn. Ngài có thể yêu người khác thông qua bạn, ngay cả khi bạn thấy yêu họ thật khó khăn. Hãy nghĩ về Chúa Giêsu trong máng cỏ. Bề ngoài, Ngài trông giống như bất kỳ đứa trẻ sơ sinh nào khác, yếu ớt và hoàn toàn phụ thuộc vào sự chăm sóc của Maria và Giuse. Nhưng chúng ta tin rằng Ngài là quyền năng và là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Và trong thời kỳ viên mãn, Ngài đã bày tỏ quyền năng đó bằng cách chiến thắng sự dữ qua thập tự giá của mình (Ep 1, 19-20). Tất cả những điều này để tình yêu của Ngài sẽ không bao giờ rời bỏ bạn.

Thiên Chúa là bất biến. Ngài không thay đổi. Ngài luôn kiên định và vững chắc trong tình yêu của mình dành cho bạn. Các thuộc tính, ý chí và lời hứa của Ngài “không thay đổi” (Ml 3, 6). Nếu Thiên Chúa nói điều gì đó, Ngài sẽ hành động theo điều đó; và nếu Ngài tuyên bố điều gì đó, Ngài sẽ thực hiện. Không phải lúc nào cũng theo cách bạn mong đợi và không phải lúc nào bạn cũng nghĩ điều đó nên xảy ra. Nhưng nó sẽ xảy ra. Và Ngài đã hứa rằng tình yêu của Ngài sẽ không bao giờ rời xa bạn.

Thiên Chúa toàn năng, không thay đổi này muốn trở thành nguồn bình an của bạn. Ngài muốn xoa dịu tâm hồn bạn, giống như Israel, khi bạn phải đối mặt với sự bất trắc và đau khổ. Khi bạn cảm thấy tội mình quá lớn để Ngài có thể tha thứ, Ngài muốn nhắc nhở bạn về tình yêu toàn năng và bất biến của Ngài. Khi bạn bị cám dỗ để tiếp nhận tình yêu yếu ớt, hay thay đổi của thế giới sa đọa này, Ngài khao khát quy tụ bạn lại với chính Ngài trong sự dịu dàng cao cả (Is 54, 7). Đây là vị Thiên Chúa mà tình yêu của Ngài sẽ không bao giờ rời bỏ bạn!

Lạy Chúa, con ngợi khen Chúa vì tình yêu bất biến, toàn năng của Chúa!

***

DAILY MEDITATION: ISAIAH 54:1-10

My love shall never leave you. (Isaiah 54:10)

You have probably heard the saying “Never say never.” It’s often used pessimistically: “Be careful; anything can happen.” One exception, though, is God’s love: it will never leave you. Two thousand years before you were conceived, God sent his Son to be born, to live, and to die in the same human flesh that you are made of—because he loves you. And that will never change. The Israelites, who first heard this promise in exile, might have been tempted to question God’s love. We too have doubts at times, so it’s good for us to ponder, “Who is this God who loves us with a love that will never leave?”

God is omnipotent. That means he is all-powerful. “God who created everything also rules everything and can do everything” (CCC, 268). He can even love you despite your sins. He can love others through you, even if you find loving them difficult. Think about Jesus in the manger. Outwardly, he looked like any other newborn, weak and utterly dependent on Mary and Joseph’s care. But we believe that he was the power and wisdom of God. And in the fullness of time, he revealed that power by conquering evil through his cross (Ephesians 1:19-20). All this so that his love would never leave you.

God is immutable. He is unchanging. He is constant and firm in his love for you. His attributes, his will, and his promises “do not change” (Malachi 3:6). If God says something, he will act on it; and if he declares something, he will bring it about. Not always in the way you expect and not always when you think it should happen. But it will happen. And he has promised that his love will never leave you.

This all-powerful, unchanging God wants to be the source of your peace. He wants to calm your heart when, like Israel, you face uncertainty and suffering. When your sins feel too great for him to forgive, he wants to remind you of his omnipotent and immutable love. When you are tempted to embrace the weak, changeable love of this fallen world, he longs to gather you to himself in great tenderness (Isaiah 54:7). This is the God whose love will never leave you!

“Lord, I praise you for your unchanging, all-powerful love!”

Comments are closed.

phone-icon