If I cast out demons with the finger of God – Suy niệm theo WAU ngày 16.03.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, March, 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

If I cast out demons with the finger of God (Luke 11:20)

The people were amazed by the display of power that Jesus had just demonstrated. How could he drive out demons? They were strong, fearsome enemies of God and his people. So how could Jesus, who was just another man, possibly overpower one of them? The only way he could have had so much power was if he were an agent of the devil as well.

Imagine how absurd such an accusation must have sounded on a closer examination. Satan isn’t in the business of healing and restoring. He’s too busy dividing and destroying. No, it had to be God’s power at work. Jesus affirmed this when he told them, “If it is by the finger of God that I drive out demons, then the Kingdom of God has come upon you” (Luke 11:20).

The kingdom of God! The kingdom of One who is always good. The kingdom of One who created everything and sustains all things in love. The kingdom of One who forgives, comforts, and redeems. This is your King, and his kingdom has come!

God is not engaged in a power struggle with the devil. He is above everything, so no opposition can pose a credible threat to him or his kingdom. His strength is absolute, his intentions are pure, and his plans for us are perfect. So why should he-or any of his followers-fear the devil? Remember: all his enemies, even Satan, cringe before him (Psalm 66:3).

Today’s Gospel passage demonstrates the ease with which we can be freed from the devil’s temptation. But there is one condition: we need to “gather” with Jesus. We need to be connected with him in prayer, and we need to be connected with each other in fellowship, love, and respect. Jesus promised that when two or more are gathered in his name, he is present (Matthew 18:20). So if you want to know the grace and the freedom of life in the kingdom of God, seek out your fellow citizens in your parish. Get to know them. Start to share your life with them. Pray for each other, and support each other. Then watch as the devil flees.

“Thank you, Jesus, for calling me into your kingdom! I am yours, Lord, and I trust that you will shield me and guide me today.”

Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ (Lc 11,20)

Dân chúng kinh ngạc trước sự thể hiện quyền năng mà Chúa Giêsu vừa biểu lộ. Làm thế nào Ngài có thể đuổi quỷ? Chúng là những kẻ thù mạnh, đáng sợ của Thiên Chúa và dân Ngài. Vậy làm sao Chúa Giêsu, chỉ là một người khác, lại có thể chế ngự được một trong số họ? Cách duy nhất để Ngài có thể có nhiều sức mạnh như vậy là nếu Ngài cũng là đặc vụ của quỷ.

Hãy tưởng tượng một lời buộc tội như vậy nghe có vẻ vô lý như thế nào khi xem xét kỹ hơn. Satan không làm công việc chữa lành và phục hồi. Hắn quá bận rộn để chia rẽ và phá hủy. Không, đó phải là quyền năng của Thiên Chúa đang hành động. Chúa Giêsu khẳng định điều này khi nói với họ: “Nếu ta dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì Nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi” (Lc 11,20).

Vương quốc của Chúa! Vương quốc của Đấng luôn tốt lành. Vương quốc của Đấng đã tạo ra mọi thứ và duy trì mọi thứ trong tình yêu. Vương quốc của Đấng tha thứ, an ủi và cứu chuộc. Đây là Vua của bạn, và vương quốc của Ngài đã đến!

Thiên Chúa không tham gia vào cuộc tranh giành quyền lực với ma quỷ. Ngài ở trên tất cả, vì vậy không phe đối lập nào có thể gây ra mối đe dọa đáng tin cậy cho Ngài hoặc vương quốc của Ngài. Sức mạnh của Ngài là tuyệt đối, ý định của Ngài trong sáng và kế hoạch của Ngài dành cho chúng ta là hoàn hảo. Vậy tại sao Ngài – hoặc bất kỳ môn đệ nào của Ngài – lại phải sợ ma quỷ? Hãy nhớ rằng: tất cả kẻ thù của Ngài, kể cả Satan, đều co rúm lại trước Ngài (Tv 66,3).

Đoạn Tin Mừng hôm nay cho thấy chúng ta có thể dễ dàng thoát khỏi cám dỗ của ma quỷ. Nhưng có một điều kiện: chúng ta cần phải “kết hợp” với Chúa Giêsu. Chúng ta cần liên kết với Ngài trong lời cầu nguyện, và chúng ta cần liên kết với nhau trong tình bằng hữu, yêu thương và tôn trọng. Chúa Giêsu hứa rằng khi có hai người trở lên họp lại nhân danh Ngài thì Ngài hiện diện (Mt 18,20). Vì vậy, nếu bạn muốn biết ân sủng và sự tự do của cuộc sống trong vương quốc của Thiên Chúa, hãy tìm kiếm những người giáo dân trong giáo xứ của bạn. Hãy làm quen với họ. Bắt đầu chia sẻ cuộc sống của bạn với họ. Hãy cầu nguyện cho nhau, và hỗ trợ lẫn nhau. Sau đó  hãy xem như ma quỷ chạy trốn.

“Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa đã gọi con vào vương quốc của Chúa! Con là của Chúa, lạy Chúa, và con tin rằng Chúa sẽ che chở và hướng dẫn con ngày hôm nay.”

Gr 7, 23-28
Chúng đã ra cứng đầu cứng cổ (Gr 7,26)

The word “stiff-necked” originally referred to oxen who were slow to turn their necks when goaded to change direction. An ox that was stubborn or difficult to control was “hard of neck”-exactly what the Lord calls the people in today’s first reading from the prophet Jeremiah (7:26). What frustration God must have felt with those who did not “listen to the voice of the Lord . . . or take correction” (7:28)!

But why didn’t the Israelites listen to God? Why did they continue to worship false gods and transgress his laws after he had repeatedly warned them what would happen if they didn’t change their ways?

There are many reasons, but at the root of it was pride. They thought they knew better than God. They thought his laws didn’t apply to them. And they thought they would escape the consequences and prosper in spite of their disobedience.

Pride is one of those vices that often finds a way into our hearts without our even being aware of it. It might go by another name, like stubbornness or disobedience. But pride is considered the first of the seven deadly sins for a reason. It was what brought down our first parents and what led to Israel’s defeat and exile. And if we’re not careful, it can be our downfall as well.

To combat pride, we first have to see where it might be subtly operating in our lives. Maybe we think we know better than God what’s best for our lives. Maybe we have found a way to rationalize some sinful behavior. Or maybe God is speaking to us through the advice of a spouse or good friend, but we refuse to listen; we think that we will somehow escape the consequences of our actions.

Today, try to examine your heart to see if you are being “stiff-necked” in some way or another. If you notice something, repent. As he did for the Israelites, God will forgive you-not just once, but every time you turn to him. Not only that, but he will give you the humility to follow him more closely, even in those times that you’d rather go your own way!

“Father, you always know what’s best for me. Help me to become more docile to you and your ways.”

Từ “cứng cổ” ban đầu được dùng để chỉ những con bò chậm quay cổ khi bị buộc phải đổi hướng. Một con bò ương ngạnh hoặc khó kiểm soát là “cứng cổ” – chính xác là điều mà Chúa gọi dân chúng trong bài đọc một hôm nay trích từ ngôn sứ Giêrêmia (7,26). Chắc hẳn Thiên Chúa đã cảm thấy thất vọng biết bao với những người không “lắng nghe tiếng nói của Chúa . . . hoặc sửa sai” (7,28)!

Nhưng tại sao dân Israel không nghe lời Thiên Chúa? Tại sao họ vẫn tiếp tục thờ tà thần và vi phạm luật pháp của Ngài sau khi Ngài đã nhiều lần cảnh báo họ rằng điều gì sẽ xảy ra nếu họ không thay đổi đường lối của mình?

Có nhiều lý do, nhưng gốc rễ của nó là lòng kiêu ngạo. Họ nghĩ rằng họ biết rõ hơn Thiên Chúa. Họ nghĩ rằng luật của Ngài không áp dụng cho họ. Và họ nghĩ rằng họ sẽ thoát khỏi hậu quả và thịnh vượng bất chấp sự bất tuân của họ.

Kiêu ngạo là một trong những tật xấu thường tìm đường vào lòng chúng ta mà chúng ta không hề hay biết. Nó có thể được gọi bằng một cái tên khác, chẳng hạn như bướng bỉnh hoặc không vâng lời. Nhưng kiêu ngạo được coi là tội lỗi đầu tiên trong bảy mối tội đầu chết người vì một lý do. Đó là điều đã hạ bệ tổ tiên của chúng ta và là điều đã dẫn đến sự thất bại và lưu đày của Israel. Và nếu chúng ta không cẩn thận, đó cũng có thể là sự thất bại của chúng ta.

Để chống lại tính kiêu ngạo, trước tiên chúng ta phải xem nó có thể hoạt động một cách tinh vi ở đâu trong đời sống chúng ta. Có thể chúng ta nghĩ rằng mình biết rõ hơn Thiên Chúa điều gì là tốt nhất cho cuộc sống của mình. Có thể chúng ta đã tìm ra cách hợp lý hóa một hành vi tội lỗi nào đó. Hoặc có thể Thiên Chúa đang nói với chúng ta qua lời khuyên của người phối ngẫu hoặc người bạn tốt, nhưng chúng ta từ chối lắng nghe; chúng ta nghĩ rằng bằng cách nào đó chúng ta sẽ thoát khỏi hậu quả của hành động của mình.

Hôm nay, hãy thử kiểm điểm lòng mình xem bạn có đang bị “cứng cổ” cách này hay cách khác không. Nếu bạn nhận thấy điều gì đó, hãy sám hối. Như Ngài đã làm cho dân Israel, Thiên Chúa sẽ tha thứ cho bạn – không chỉ một lần mà mỗi lần bạn quay về với Ngài. Không những thế, Ngài còn ban cho bạn sự khiêm tốn để theo sát Ngài hơn, ngay cả trong những lúc bạn muốn đi theo con đường của riêng mình!

“Lạy Cha, Cha luôn biết điều gì là tốt nhất cho con. Xin giúp con trở nên ngoan ngoãn hơn với Cha và đường lối của Cha”.

Comments are closed.

phone-icon