To gather God’s scattered children into one – Suy niệm theo WAU ngày 01.04.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, April 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

To gather God’s scattered children into one (Jn 11:52)

Tomorrow is Palm Sunday, when we will walk with our Lord through all the events of his passion and death. And today’s Gospel gives us a perfect lens for viewing those events. When Caiaphas, the high priest, told the Jewish leaders, “It is better for you that one man should die instead of the people,” he probably didn’t fully understand what he was saying (John 11:50). But John tells us that Caiaphas had prophesied: through his death, Jesus would “gather into one the dispersed children of God” (11:52). In hindsight, we see that this is exactly what Jesus was doing: he was gathering all people to his Father.

When he entered Jerusalem, Jesus gathered his people to celebrate God’s closeness and acclaim his kingship (John 12:12-19). In doing this, he foreshadowed the celebration of heaven, when he will gather people from every nation to worship before the throne of God (Revelation 7:9-17).

When he celebrated the Passover, Jesus gathered his disciples to wash their feet and offer them his Body and Blood (John 13:1-20; Matthew 26:26-28). Even more, he commanded them to “do this in memory of me” (Luke 22:19). He made a way to gather all his future disciples as well-even us! We can rejoice together at the Eucharist and proclaim Jesus’ death until he returns (1 Corinthians 11:26).

When Jesus accepted Pilate’s unjust condemnation (John 19:16), he gathered all sinners to himself. By offering himself on Calvary, he took upon himself every sin so that through him, every sinner can receive forgiveness (1 Peter 2:24; John 3:16).

Finally, when the risen Jesus forgave Peter’s betrayal, he reestablished him as the chief apostle, the one who would continue to gather believers in Jesus’ name (John 21:15-19). The Lord never stops gathering his people to himself!

As you enter Holy Week, remember that Jesus is gathering you in. He is bringing you home to his Father and to your brothers and sisters in Christ. Let him draw you close. Receive his mercy and forgiveness, and take your place in his family.

“Lord Jesus, gather me into your family.”

Để quy tụ con cái phân tán của Thiên Chúa về một mối (Ga 11,52)

Ngày mai là Chúa Nhật Lễ Lá, khi chúng ta sẽ bước đi với Chúa qua mọi biến cố về cuộc khổ nạn và cái chết của Ngài. Và bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta một lăng kính hoàn hảo để nhìn những sự kiện đó. Khi thầy tế lễ thượng phẩm Caipha nói với các nhà lãnh đạo Do Thái: “Thà một người chết thay cho dân chúng cho các ngươi,” có lẽ ông không hiểu hết những gì mình nói (Ga 11,50). Nhưng Gioan cho chúng ta biết rằng Caipha đã tiên báo: qua cái chết của mình, Chúa Giêsu sẽ “quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác về một mối” (11,52). Nhìn lại, chúng ta thấy đây chính là điều Chúa Giêsu đang làm: Ngài quy tụ mọi người về với Cha Ngài.

Khi vào thành Giêrusalem, Chúa Giêsu tập hợp dân Ngài để ca ngợi sự gần gũi của Thiên Chúa và tuyên bố vương quyền của Ngài (Ga 12,12-19). Khi làm điều này, Ngài tiên báo về lễ kỷ niệm trên trời, khi Ngài sẽ tập hợp mọi người từ mọi quốc gia để thờ phượng trước ngai tòa Thiên Chúa (Kh 7,9-17).

Khi cử hành Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu tập hợp các môn đệ lại để rửa chân cho họ và dâng Mình và Máu Ngài cho họ (Ga 13,1-20; Mt 26,26-28). Hơn nữa, Ngài còn truyền cho họ “hãy làm việc này mà nhớ đến Ta” (Lc 22,19). Ngài đã mở đường để tập hợp tất cả các môn đệ tương lai của mình – kể cả chúng ta! Chúng ta có thể cùng nhau vui mừng trong Bí Tích Thánh Thể và công bố sự chết của Chúa Giêsu cho đến khi Ngài trở lại (1Cor 11,26).

Khi Chúa Giêsu chấp nhận sự kết án bất công của Philatô (Ga 19,16), Ngài quy tụ mọi tội nhân lại với Ngài. Bằng cách dâng mình trên đồi Canvê, Ngài gánh lấy mọi tội lỗi để qua Ngài, mọi tội nhân có thể nhận được ơn tha thứ (1Pr 2,24; Ga 3,16).

Cuối cùng, khi Chúa Giêsu phục sinh tha thứ cho sự phản bội của Phêrô, Ngài tái lập ông làm tông đồ trưởng, người sẽ tiếp tục quy tụ những người tin theo danh Chúa Giêsu (Ga 21,15-19). Chúa không ngừng quy tụ dân Ngài về với Ngài!

Khi bạn bước vào Tuần Thánh, hãy nhớ rằng Chúa Giêsu đang quy tụ bạn. Ngài đang đưa bạn về với Cha của Ngài và với các anh chị em của bạn trong Đức Kitô. Hãy để Ngài kéo bạn lại gần. Hãy đón nhận lòng thương xót và sự tha thứ của Ngài, và thay thế bạn trong gia đình Ngài.

“Lạy Chúa Giêsu, xin quy tụ con vào gia đình Chúa.”

Comments are closed.

phone-icon