The last will be the first – Suy niệm theo WAU ngày 30.05.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, May 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
 

The last will be the first

We all have areas of our lives that frustrate us: the way we can’t stop yelling at our kids, that chip on our shoulder that we can’t seem to get rid of, or that sinful habit that we can’t seem to overcome. We might even say that this is where we fall in “last place” in an imaginary lineup. But that’s not the way Jesus thinks. He is not running the earth like a race in which there are winners and losers and runners-up. There is no competition in the kingdom of God. He wants everyone to win-especially the ones the world might consider to be in last place.

Isn’t that good news? There is no line! It’s never too late to take the next step toward the Lord.

For instance, God might have been asking you for years to control your anger, remove the chip from your shoulder, or stop committing the same sin over and over again. But suppose that you do find the grace to change. He won’t ask, “What took you so long?” His mercy is abundant and overflowing. It doesn’t work on a schedule or a tight deadline, so you’re not late.

This is a hard concept to wrap our minds around. Jesus doesn’t keep time or measure progress the same way our boss or anybody else does. Everything depends on his free gift of grace-a gift that he offers us to the very end. That’s why “the last will be first” (Mark 10:31). It’s not necessarily because they will outrun the first; it’s because the people we consider “last” will be treated just as bountifully as the ones who we think are “first.”

Jesus promised that anyone who gives up his old way of life will receive “a hundred times more now in this present age . . . and eternal life in the age to come” (Mark 10:30). Even you.

This is an unusual race you’re running. The rules are stacked in your favor! So leave behind any frustration that you feel, and start fresh today once again. Ask the Lord to show you his mercy in just the place you need it. Let that mercy remind you that it’s never too late to change or to try again.

“Jesus, thank you for your generous mercy.”

Người rốt hết sẽ nên trước hết

Tất cả chúng ta đều có những lĩnh vực trong cuộc sống khiến chúng ta thất vọng: cách chúng ta không thể ngừng quát mắng con cái, vết sẹo trên vai mà chúng ta dường như không thể bỏ được, hoặc thói quen tội lỗi mà chúng ta dường như không thể khắc phục được. Chúng ta thậm chí có thể nói rằng đây là nơi chúng ta rơi xuống “vị trí sau hết” trong một đội hình tưởng tượng. Nhưng đó không phải là cách Chúa Giêsu nghĩ. Ngài không điều hành trái đất như một cuộc đua mà ở đó có kẻ thắng người thua và kẻ về nhì. Không có sự cạnh tranh trong vương quốc của Thiên Chúa. Ngài muốn tất cả mọi người chiến thắng – đặc biệt là những người mà thế giới có thể coi là ở vị trí sau hết.

Đó không phải là tin tốt sao? Không có quy tắc nào! Không bao giờ là quá muộn để thực hiện bước tiếp theo đối với Chúa.

Ví dụ, Thiên Chúa có thể đã yêu cầu bạn kiểm soát cơn tức giận của mình trong nhiều năm, gỡ bỏ vết sẹo khỏi vai bạn hoặc ngừng phạm cái tội cứ lặp đi lặp lại. Nhưng giả sử rằng bạn thấy có ơn sủng để thay đổi. Ngài sẽ không hỏi, “Bạn làm gì lâu như vậy?” Lòng thương xót của Ngài dạt dào và tràn trề. Nó không hoạt động theo lịch trình hoặc thời hạn chặt chẽ, vì vậy bạn không bao giờ trễ.

Đây là một khái niệm khó có thể nhập vào tâm trí của chúng ta. Chúa Giêsu không giữ thời gian hoặc đo lường sự tiến bộ giống như cách mà ông chủ của chúng ta hoặc bất kỳ ai khác làm. Mọi thứ phụ thuộc vào món quà ơn sủng nhưng không của Ngài – món quà mà Ngài dành cho chúng ta đến cùng. Đó là lý do tại sao “kẻ rốt hết sẽ nên trước hết” (Mc 10,31). Nó không nhất thiết là vì họ sẽ chạy nhanh hơn người đầu tiên; đó là bởi vì những người mà chúng ta coi là “rốt hết” sẽ được đối xử tử tế như những người mà chúng ta nghĩ là “trước hết”.

Chúa Giêsu đã hứa rằng bất cứ ai từ bỏ lối sống cũ của mình sẽ nhận được “gấp trăm lần ở đời này… và sự sống đời đời ở đời sau” (Mc 10,30). Ngay cả bạn.

Đây là một cuộc đua bất thường mà bạn đang chạy. Các quy tắc được xếp chồng lên nhau có lợi cho bạn! Vì vậy, hãy bỏ lại phía sau bất kỳ sự thất vọng nào mà bạn cảm thấy, và bắt đầu lại ngày hôm nay một lần nữa. Hãy cầu xin Chúa cho bạn thấy lòng thương xót của Ngài ở nơi bạn cần. Hãy để lòng thương xót đó nhắc nhở bạn rằng không bao giờ là quá muộn để thay đổi hoặc thử lại.

“Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa vì lòng thương xót vô bờ của Chúa.”

Hc 35, 1-12
Với mỗi sự đóng góp bày tỏ sự vui lòng ủng hộ (Hc 35,11)

Keeping the law-check!

Following Church teachings-check!

Serving our family and parish-check!

Doing it all with a smile on your face-um . . . , Lord, have mercy on me!

You probably know what this feels like, right? You know you are trying your absolute best to serve God in every situation. You don’t think you have much more to offer him. Then comes the command to do all of this with a “cheerful countenance” (Sirach 35:11), and all bets are off! How can you possibly maintain such a joyful disposition?

Luckily, the Book of Sirach gives us the answer in the very next verse: “The Lord is one who always repays, and he will give back to you sevenfold” (35:13). God sees your efforts. He sees your desire to please him. He sees every time you strive to greet a challenge with a sense of hope and confidence in him. And not only does he see; he promises to reward you. What could be better than that?

Of course, this reward probably won’t be a material reward like a pay raise or a new car. That’s not what God’s love looks like. He isn’t a God of transactions and spreadsheets. He is a God whose love for us is so strong that every time we experience it, our joy and our desire to be like him grow stronger.

The reward, in other words, is God himself. It’s Jesus and his Spirit living and active in your heart, changing you and transforming you bit by bit.

The Lord always repays. Sevenfold. That’s quite a promise! Every diaper you change, every meal you make, every time you help someone out-it will all come back to you, not double, or even triple, but sevenfold! Just knowing this can be enough to make you smile. And for those times when you just can’t muster up the energy, you can always tell the Lord that you’re at least willing to be joyful if he will help you.

There’s no doubt that life can be hard, and being cheerful can be even harder. Jesus knows this even better than we do. So when he promises to reward your efforts, you can believe him. It’s worth the effort. He is worth the effort!

“Lord, help me to face each situation with a joyful, cheerful heart.”

Tuân thủ luật pháp – đánh dấu!

Tuân theo những lời dạy của Giáo hội – đánh dấu!

Phục vụ gia đình và giáo xứ của chúng ta – đánh dấu!

Làm tất cả với nụ cười trên môi – ừm,. . . Lạy Chúa, xin thương xót con!

Bạn có thể biết điều này cảm thấy như thế nào, phải không? Bạn biết mình đang cố gắng hết sức để phục vụ Chúa trong mọi hoàn cảnh. Bạn không nghĩ rằng bạn có nhiều hơn nữa để cung cấp cho anh ta. Sau đó, mệnh lệnh thực hiện tất cả những điều này với “vẻ mặt vui vẻ” (Hc 35,11), và dám cá rằng tất cả đều bị tắt! Làm thế nào bạn có thể duy trì một khuynh hướng vui vẻ như vậy?

May mắn thay, Sách Huấn Ca cho chúng ta câu trả lời ngay trong câu tiếp theo: “Chúa là Đấng luôn báo đáp, và Ngài sẽ báo đáp lại cho ngươi gấp bảy” (35,13). Chúa nhìn thấy những nỗ lực của bạn. Ngài thấy mong muốn của bạn để làm vui lòng Ngài. Ngài nhìn thấy mỗi khi bạn cố gắng đón nhận thử thách với cảm giác hy vọng và tin tưởng vào Ngài. Và không chỉ Ngài nhìn thấy; Ngài hứa sẽ thưởng cho bạn. Điều gì có thể tốt hơn?

Tất nhiên, phần thưởng này có thể sẽ không phải là phần thưởng vật chất như tăng lương hay mua ô tô mới. Đó không phải là tình yêu của Chúa. Ngài không phải là Chúa của các giao dịch và bảng tính. Ngài là Thiên Chúa có tình yêu thương dành cho chúng ta mạnh mẽ đến nỗi mỗi khi chúng ta cảm nghiệm được tình yêu đó, niềm vui và ước muốn được giống như Ngài của chúng ta càng lớn mạnh hơn.

Nói cách khác, phần thưởng là chính Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu và Thánh Thần của Ngài đang sống và hoạt động trong lòng bạn, thay đổi bạn và biến đổi bạn từng chút một.

Chúa luôn báo đáp. Gấp bảy lần. Đó là một lời hứa! Mỗi chiếc tã bạn thay, mỗi bữa ăn bạn nấu, mỗi lần bạn giúp đỡ ai đó – tất cả sẽ trở lại với bạn, không phải gấp đôi, thậm chí gấp ba mà là gấp bảy! Chỉ cần biết điều này cũng đủ khiến bạn mỉm cười. Và đối với những lúc bạn không thể tập trung nghị lực, bạn luôn có thể nói với Chúa rằng ít nhất bạn sẵn lòng vui mừng nếu Ngài giúp bạn.

Không còn nghi ngờ gì nữa, cuộc sống có thể khó khăn và vui vẻ có thể còn khó hơn. Chúa Giêsu biết điều này thậm chí còn tốt hơn chúng ta. Vì vậy, khi Ngài hứa thưởng cho những nỗ lực của bạn, bạn có thể tin Ngài. Nó đáng để nỗ lực. Ngài đáng để nỗ lực!

Lạy Chúa, xin giúp con đối mặt với mọi tình huống với một trái tim vui vẻ, phấn khởi.”

Comments are closed.

phone-icon