He called his disciples to him – Suy niệm theo WAU ngày 12.09.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, September 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Jesus must have been tired that evening as he “departed to the mountain to pray” (Luke 6:12). Yet he spent the whole night in prayer! Then, instead of taking a nap the next morning, Jesus chose his twelve apostles. Finally, he went out and ministered powerfully to the crowds by teaching, healing, and delivering them (6:17-19).

Can you discern a pattern here? Something that we can imitate? Before we make important decisions or go out to serve or minister, we first need to spend time with our heavenly Father, just as Jesus did.

In a world that places so much emphasis on what we do or what we can accomplish, it can be hard to grasp the importance of spending time just being with God. It can almost feel like we are wasting time or being unproductive when we could be serving or doing something that seems more urgent.

And yet Jesus would tell us that there is nothing more important that we can do! Just imagine what that night spent before his Father did for him. In prayer, Jesus received clarity about which twelve disciples he should choose to be part of his inner circle. In prayer, he received consolation and was given the strength and courage he needed to accomplish his mission. And in prayer, Jesus simply received the assurance of his Father’s love.

God will do the same for us. We don’t always know the challenges that lie ahead, but our Father does, and as we pray, he will equip us with the grace and strength we need to meet those challenges. He will give us the wisdom to make decisions for our lives that help us to fulfill the mission he has given to us. Above all, he will reassure us of his great love for us.

We might already know the importance of spending time with the Lord, but even so, we might rush through prayer on busy days or even be tempted to skip it altogether when we feel overwhelmed. Yet this is when we need prayer the most. So the next time you are tempted to miss your prayer time, imagine Jesus on the mountain, calling you to himself. He wants to spend time with you. Make time to be with him.

“Lord, remind me of how much I need you, even on my busiest days.”

Chúa Giêsu chắc hẳn đã mệt mỏi vào buổi tối hôm đó khi Ngài “lên núi cầu nguyện” (Lc 6,12). Tuy nhiên, Ngài đã dành cả đêm để cầu nguyện! Sau đó, thay vì chợp mắt vào sáng hôm sau, Chúa Giêsu đã chọn mười hai sứ đồ của Ngài. Cuối cùng, Ngài ra đi và phục vụ đám đông một cách đầy quyền năng bằng cách giảng dạy, chữa lành và giải thoát họ (6,17-19).

Bạn có thể nhận ra một mô hình ở đây? Một cái gì đó mà chúng ta có thể bắt chước? Trước khi đưa ra những quyết định quan trọng hoặc ra ngoài phụng sự hay rao giảng, trước tiên chúng ta cần dành thời gian cho Cha trên trời, giống như Chúa Giêsu đã làm.

Trong một thế giới chú trọng quá nhiều vào những gì chúng ta làm hoặc những gì chúng ta có thể hoàn thành, thật khó để hiểu được tầm quan trọng của việc dành thì giờ chỉ để ở với Thiên Chúa. Gần như có thể cảm thấy như chúng ta đang lãng phí thời gian hoặc làm việc không hiệu quả trong khi lẽ ra chúng ta có thể phục vụ hoặc làm điều gì đó có vẻ khẩn cấp hơn.

Tuy nhiên, Chúa Giêsu sẽ nói với chúng ta rằng không có gì quan trọng hơn mà chúng ta có thể làm! Chỉ cần tưởng tượng những gì đêm đó trước khi Cha Ngài đã làm cho Ngài. Khi cầu nguyện, Chúa Giêsu đã nhận được sự rõ ràng về việc ngài nên chọn mười hai môn đệ nào vào vòng trong của Ngài. Khi cầu nguyện, Ngài đã nhận được sự an ủi và được ban cho sức mạnh cũng như lòng can đảm mà Ngài cần để hoàn thành sứ mệnh của mình. Và khi cầu nguyện, Chúa Giêsu chỉ nhận được sự bảo đảm về tình yêu thương của Cha Ngài.

Chúa cũng sẽ làm như vậy cho chúng ta. Không phải lúc nào chúng ta cũng biết những thử thách phía trước, nhưng Cha của chúng ta thì biết, và khi chúng ta cầu nguyện, Ngài sẽ trang bị cho chúng ta ân sủng và sức mạnh mà chúng ta cần để đối phó với những thử thách đó. Ngài sẽ ban cho chúng ta sự khôn ngoan để đưa ra những quyết định cho cuộc đời chúng ta, giúp chúng ta chu toàn sứ mệnh mà Ngài đã trao cho chúng ta. Trên hết, ngài sẽ trấn an chúng ta về tình yêu thương lớn lao của Ngài dành cho chúng ta.

Có thể chúng ta đã biết tầm quan trọng của việc dành thời gian cho Chúa, nhưng ngay cả như vậy, chúng ta có thể vội vàng cầu nguyện vào những ngày bận rộn hoặc thậm chí bị cám dỗ bỏ qua hoàn toàn khi cảm thấy quá tải. Tuy nhiên, đây là lúc chúng ta cần cầu nguyện nhất. Vì vậy, lần tới khi bạn bị cám dỗ bỏ lỡ giờ cầu nguyện, hãy tưởng tượng Chúa Giêsu ở trên núi, đang gọi bạn đến với Ngài. Ngài muốn dành thời gian cho bạn. Dành thời gian để ở bên Ngài.

Lạy Chúa, xin nhắc con nhớ rằng con cần Chúa biết bao, ngay cả trong những ngày bận rộn nhất của con.

Comments are closed.

phone-icon