Nên Con Người cũng phải … – SN theo WAU ngày 14.09.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, September 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

There is a glorious, divine irony in today’s feast: a cruel instrument of suffering and death has been transformed into a grace-filled instrument of healing and resurrection.

We see the irony in today’s first reading. The Israelites had begun complaining and accusing God of abandoning them during their journey toward the Promised Land. Ultimately, all the venom in their words and hearts manifested itself in the form of poisonous serpents that attacked them. Their own sin fell back upon them and trapped them in death and destruction. That’s one irony: the people’s complaining made their situation worse.

Then, when the people begged God to save them, he told them to gaze on an image of a serpent. They had to fix their eyes on a symbol of their own sin and unbelief if they wanted to be set free from the consequences of their sin. That’s another irony: looking at their sin brought them salvation.

In the Gospel, Jesus promises Nicodemus that the Son of Man must be “lifted up” so that everyone who believes in him might have eternal life (John 3:14). He promises salvation to everyone who comes face-to-face with the consequences of their own sin. Yes, I helped crucify him. It was my own violence, my own hatred, my own self-centeredness and fallen desires that put him up there.

This is the final glorious irony. When we exalt the cross—when we lift it up and gaze on it—we experience God’s love and healing. We see that it wasn’t just our sin that put Jesus there; it was also his love. It wasn’t just our enmity; it was his friendship. It wasn’t just our selfishness; it was his selflessness. We thought we were casting him out of our lives when really, he was giving himself to us in the fullest way possible.

Jesus could have stopped his death at any point, but he didn’t. He let us lift him up in death so that he could raise us up to eternal life. Let’s all exalt the cross in our hearts today.

“We adore you, O Christ, and we bless you, because by your cross you have redeemed the world.”

Có một sự mỉa mai vinh quang kỳ lạ, trong ngày lễ hôm nay: một công cụ tàn nhẫn của đau khổ và cái chết đã được biến đổi thành một công cụ chữa lành và phục sinh đầy ân sủng.

Chúng ta thấy điều trớ trêu trong bài đọc một ngày hôm nay. Dân Israel bắt đầu phàn nàn và cáo buộc Thiên Chúa đã bỏ rơi họ trong cuộc hành trình đến Đất Hứa. Cuối cùng, tất cả nọc độc trong lời nói và trái tim của họ đều thể hiện dưới dạng những con rắn độc tấn công họ. Tội lỗi của chính họ đã giáng xuống họ và giam họ trong cái chết và sự hủy diệt. Đó là một điều trớ trêu: sự phàn nàn của mọi người đã làm cho tình hình của họ trở nên tồi tệ hơn.

Sau đó, khi mọi người cầu xin Thiên Chúa cứu họ, Ngài bảo họ hãy nhìn vào hình ảnh một con rắn. Họ phải dán mắt vào một biểu tượng của tội lỗi và sự không tin của chính họ nếu họ muốn thoát khỏi hậu quả của tội lỗi của họ. Đó là một điều trớ trêu khác: nhìn vào tội lỗi của họ đã mang lại cho họ sự cứu rỗi.

Trong bài Tin mừng, Chúa Giêsu hứa với Nicôđêmô rằng Con Người phải được “treo lên” để những ai tin vào người Con sẽ được sự sống đời đời (Ga 3,14). Ngài hứa ban sự cứu rỗi cho tất cả những ai phải đối mặt với hậu quả của tội lỗi mình gây ra. Vâng, tôi đã tiếp tay đóng đinh Ngài. Chính sự bạo hành của chính tôi, sự thù hận của chính tôi, sự tự cho mình là trung tâm và những ham muốn sa ngã đã đặt Ngài lên đó.

Đây là sự trớ trêu cuối cùng của sự vinh quang. Khi chúng ta nâng cao thập tự giá – khi chúng ta nhấc nó lên và nhìn vào nó – chúng ta cảm nghiệm được tình yêu thương và sự chữa lành của Thiên Chúa. Chúng ta thấy rằng không chỉ tội lỗi của chúng ta đã đặt Chúa Giêsu ở đó; nhưng đó cũng chính là tình yêu của Ngài. Đó không chỉ là sự thù địch của chúng ta; nhưng đó lại là tình bạn của Ngài. Đó không chỉ là sự ích kỷ của chúng ta; nhưng đó là chính lòng vị tha của Ngài. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã loại Ngài ra khỏi cuộc sống của chúng ta khi thực sự, Ngài đang cống hiến bản thân cho chúng ta theo cách đầy đủ nhất có thể.

Chúa Giêsu có thể ngăn lại cái chết của mình bất cứ lúc nào, nhưng Ngài đã không làm thế. Ngài đã để chúng ta nâng Ngài lên trong sự chết để Ngài nâng chúng ta lên sự sống đời đời. Tất cả chúng ta hãy suy tôn thập tự giá trong tâm hồn của chúng ta ngày hôm nay.

Lạy Chúa Kitô chúng con tôn thờ Chúa, và chúng con chúc tụng Chúa, vì nhờ thập tự giá của Chúa, Chúa đã cứu chuộc thế giới.

 Philippians 2:6-11

Thiên Chúa đã siêu tôn Ngài (Pl 2,9)

As Catholics, we place crucifixes everywhere: around our necks, on the walls of our home, and above the altar of every church. But like any familiar object, we can get so used to seeing the image of Christ crucified that it loses its impact. That’s why we need a special feast like today so that we can reflect on the immensity of Jesus’ sacrifice and the salvation it has accomplished for us.

Scholars believe that today’s second reading was probably taken from a hymn sung by the early Christians. Let’s use the words of this hymn to offer Jesus—who is now “greatly exalted” in heaven—our own hymn of praise and adoration (Philippians 2:9).

“Jesus, you are fully God, yet you became a man in order to save us. What did this cost you? You emptied yourself and took the form of a slave, all out of love for me (Philippians 2:7). What humility this required! And yet you gladly took on your Father’s mission because you knew that it was the only way to give me a share of your divine nature. Jesus, thank you for so great and weighty a gift!

“Jesus, you became ‘obedient to death, even death on a cross’ (Philippians 2:8). It wasn’t enough for you to take on our human nature. No, you had to experience the fate of every human being: death itself—and a tortured, painful, humiliating one at that! But you were the only One who could save us, so you willingly took our sins to the cross and reconciled us to the Father. Jesus, I praise and exalt you for your sacrifice, one that I don’t deserve and could never repay you for.

“Jesus, your Father bestowed on you ‘the name that is above every name’ (Philippians 2:9). Today, with all those in heaven and on earth, I bend my knee and confess you as my Lord (2:10-11). Your cross defeated sin and death. Now, even when I do sin, I know for certain that I can repent and receive your forgiveness.

“Jesus, I praise and exalt you, for by your holy cross you have redeemed me—and not only me, but all who have ever called upon your name!”

“Jesus, may every cross I see remind me of all that you have done for me.”

Là người Công giáo, chúng ta đặt những cây thánh giá ở khắp mọi nơi: quanh cổ, trên tường trong nhà và trên bàn thờ của mọi nhà thờ. Nhưng giống như bất kỳ đồ vật quen thuộc nào, chúng ta có thể quen với việc nhìn thấy hình ảnh Chúa Kitô bị đóng đinh đến nỗi nó mất tác dụng. Đó là lý do tại sao chúng ta cần có một ngày lễ đặc biệt như hôm nay để chúng ta có thể suy gẫm về sự hy sinh bao la của Chúa Giêsu và ơn cứu độ đã thực hiện cho chúng ta.

Các học giả tin rằng bài đọc thứ hai hôm nay có lẽ lấy từ một bài thánh ca do các Kitô hữu tiên khởi hát. Chúng ta hãy dùng những lời của bài thánh ca này để dâng lên Chúa Giêsu – Đấng hiện đang được “siêu tôn” trên thiên đàng – bài thánh ca ngợi khen và tôn thờ của chính chúng ta (Pl 2,9).

“Lạy Chúa Giêsu, Chúa hoàn toàn là Thiên Chúa, nhưng Chúa đã trở thành một con người để cứu chúng con. Điều này đã đòi hỏi Chúa điều gì? Chúa đã từ bỏ chính mình và mang lấy hình dạng của một nô lệ, tất cả chỉ vì tình yêu dành cho con (Pl 2,7). Điều này đòi hỏi sự khiêm tốn biết bao! Tuy nhiên, Chúa vui vẻ nhận sứ mệnh của Cha mình vì Chúa biết rằng đó là cách duy nhất để cho con được chia sẻ bản chất thiêng liêng của Chúa. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì ân huệ tuyệt vời và quý giá!

“Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trở nên ‘vâng lời cho đến chết, thậm chí chết trên thập tự giá’ (Pl 2,8). Nó không đủ để Chúa đảm nhận bản chất con người của chúng con. Không, Chúa phải trải qua số phận của mỗi con người: chính cái chết – và một sự tra tấn, đau đớn, nhục nhã khi đó! Nhưng Chúa là Đấng duy nhất có thể cứu chúng con, nên Chúa vui lòng gánh lấy tội lỗi chúng con trên thập tự giá và giao hòa chúng con với Cha. Lạy Chúa Giêsu, con ca ngợi và tán dương Chúa vì sự hy sinh của Chúa, một điều mà con không xứng đáng và không bao giờ có thể đền đáp cho Chúa.

“Lạy Chúa Giêsu, Chúa Cha đã ban cho Chúa ‘danh hiệu trên hết mọi danh hiệu’ (Pl 2,9). Hôm nay, cùng với mọi người trên trời dưới đất, con quì gối xưng tụng Chúa là Chúa của con (2,10-11). Thánh giá của Chúa đã đánh bại tội lỗi và cái chết. Bây giờ, ngay cả khi con phạm tội, con biết chắc chắn rằng con có thể ăn năn và nhận được sự tha thứ của Chúa.

“Lạy Chúa Giêsu, con ngợi khen và tôn vinh Chúa, vì nhờ thánh giá của Chúa, Chúa đã cứu chuộc con – và không chỉ riêng con, mà tất cả những ai đã từng kêu cầu danh Chúa!”

Lạy Chúa Giêsu, xin cho mọi thánh giá con nhìn thấy đều nhắc nhở con về tất cả những gì Chúa đã làm cho con.

Comments are closed.

phone-icon