Anh em nghĩ rằng Ta đến để thiết lập hòa bình trên trái đất sao?- SN theo WAU ngày 26.10.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, October 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Well, yes, as a matter of fact. Didn’t Isaiah announce the coming of the “Prince of Peace” (9:5)? Didn’t the angels sing, “Peace on earth” on the night Jesus was born (see Luke 2:14)? Of course he came to establish peace on earth!

That may be true, but at the same time, the aged Simeon prophesied that Jesus would be “a sign that will be contradicted” (Luke 2:34). In fact, Jesus’ entire public life seemed to be marked by division and controversy. Pharisees and Sadducees argued over him. The Jewish Sanhedrin couldn’t come to agreement. Even one of his close followers turned traitor on him.

So is Jesus a source of peace? Or is he a source of division? He’s both.

Jesus knows that not everyone will embrace his message and the peace that comes with it. He also knows that divisions will arise because of this. On a grand scale, we have seen this in religious conflicts around the globe. And on a more intimate scale, we see this in many families. On the one hand are those who have accepted Jesus and the blessings of his salvation. On the other hand are those who have yet to embrace the salvation that Jesus came to bring. At times, the differences can be so strong as to cause conflict and separation.

Divisions may be inevitable, but they don’t have to be permanent. That’s where you come in. How will you respond when those divisions manifest themselves at home? With compassion, prayer, and understanding? Or with defensiveness, arguments, and condemnation?

Jesus is the Prince of Peace because he came to bring peace to our divided hearts. And as our own divided hearts are healed, we learn how to love as he loves and how to forgive as he forgives. Only Jesus’ love and forgiveness can bring unity.

You can make a difference. By staying close to Jesus, who is your peace, you can be a force for reconciliation. Never underestimate the impact you can have!

“Lord, make me an instrument of your peace.”

Vâng, vâng, điều đó như một điều hiển nhiên. Không phải Isaia đã thông báo về sự xuất hiện của “Hoàng tử Hòa bình” (9,5) sao? Chẳng phải các thiên thần đã hát “Bình an dưới đất” vào đêm Chúa Giêsu sinh ra (Lc 2,14) sao? Tất nhiên Ngài đến để thiết lập hòa bình trên trái đất!

Điều đó có thể đúng, nhưng đồng thời, cụ già Simêon đã nói tiên tri rằng Chúa Giêsu sẽ là “một dấu hiệu mâu thuẫn” (Lc 2,34). Trên thực tế, toàn bộ cuộc đời công khai của Chúa Giêsu dường như bị đánh dấu bởi sự chia rẽ và tranh cãi. Người Pharisêu và người Sađốc tranh cãi về Ngài. Thượng hội đồng của người Do Thái không thể đi đến thống nhất. Ngay cả một trong những người thân cận của Ngài cũng trở thành kẻ phản bội Ngài.

Vậy Chúa Giêsu có phải là nguồn của sự bình an không? Hay Ngài là một nguồn gây chia rẽ? Ngài là cả hai.

Chúa Giêsu biết rằng không phải ai cũng sẽ đón nhận sứ điệp của Ngài và sự bình an đi kèm với nó. Ngài cũng biết rằng sự chia rẽ sẽ nảy sinh vì điều này. Ở quy mô lớn, chúng ta đã thấy điều này trong các cuộc xung đột tôn giáo trên toàn cầu. Và ở quy mô nhỏ hơn, chúng ta thấy điều này ở nhiều gia đình. Một bên là những người đã tin nhận Chúa Giêsu và các phước lành của sự cứu rỗi của Ngài. Mặt khác là những người vẫn chưa đón nhận ơn cứu độ mà Chúa Giêsu đã đến để mang lại. Đôi khi, sự khác biệt có thể mạnh đến mức gây ra xung đột và chia rẽ.

Sự chia rẽ có thể là điều không thể tránh khỏi, nhưng chúng không nhất thiết phải tồn tại vĩnh viễn. Đó là nơi bạn bước vào. Bạn sẽ phản ứng như thế nào khi những sự chia rẽ đó tự thể hiện ở nhà? Với lòng trắc ẩn, lời cầu nguyện và sự hiểu biết? Hay với sự phòng thủ, tranh luận và lên án?

Chúa Giêsu là Hoàng tử Hòa bình vì Ngài đã đến để mang lại hòa bình cho những tâm hồn bị chia rẽ của chúng ta. Và khi tâm hồn chia rẽ của chúng ta được chữa lành, chúng ta học cách yêu như Ngài yêu và cách tha thứ như Ngài tha thứ. Chỉ có tình yêu và sự tha thứ của Chúa Giêsu mới có thể mang lại sự hợp nhất.

Bạn có thể làm nên điều khác biệt. Bằng cách ở gần Chúa Giêsu, Đấng là sự bình an của bạn, bạn có thể trở thành động lực để hòa giải. Đừng bao giờ đánh giá thấp tác động mà bạn có thể có!

Lạy Chúa, xin làm cho con thành công cụ bình an của Chúa.

Romans 6:19-23
Anh em thu được kết quả là được trở nên thánh thiện, và rốt cuộc được sống đời đời (Rm 6,22)

When we renew our baptismal promises, we “reject the glamour of evil” and “refuse to be mastered by sin.” That language comes from the images St. Paul uses in today’s first reading. By rejecting the allure of evil and refusing to let sin be our master, we are agreeing to a kind of transfer of “ownership.” Where once sin and death held a claim over us, in Baptism we are instead “claimed” for Christ. We now belong to the Lord!

Oh, if only it were that easy! If only we could live completely free from sin from the moment of our Baptism on! Fortunately, Paul is realistic about human nature. He knows that everyone—including himself—struggles with sin. So that’s why he talks about “sanctification,” or holiness, as a process. Baptism cleanses us from original sin and makes us into a new creation, but we still need to learn to live out that new creation. We still need to learn how to “present” ourselves every day as “slaves to righteousness” (Romans 6:19).

But why “slaves”? Isn’t slavery a dehumanizing and sinful practice? Yes, it is! At least human slavery is. Slaves are at the mercy of their masters and receive no wages for all their work. But that’s not what “slavery” to the Lord looks like. Paul promises that if we submit to our new Master, Jesus, we will receive something far better—“the gift of God,” which is nothing less than “eternal life” (Romans 6:23)! That’s because our new Master is good and kind and generous. He never asks us to do anything that he isn’t willing to help us do. And everything he asks of us is meant to bring us closer to that goal of eternity.

So the next time you face a strong temptation, keep the end in mind! Remember that Jesus has claimed you as his own, and you belong to him now. Remember that the wages of sin are a dead end—quite literally—but that you have traded slavery to sin for a new status as a beloved child of God. And be patient with yourself, as God is patient with you. The path of sanctification takes a lifetime, and Jesus promises to be with you all the way.

“Jesus, I belong to you!”

Khi lập lại những lời hứa khi chịu phép rửa tội, chúng ta “từ chối vẻ quyến rũ của sự dữ” và “từ chối để tội lỗi chế ngự.” Ngôn ngữ đó xuất phát từ những hình ảnh mà thánh Phaolô sử dụng trong bài đọc một hôm nay. Bằng cách từ chối sự cám dỗ của sự dữ và từ chối để tội lỗi làm chủ mình, chúng ta đồng ý với một hình thức chuyển giao “quyền sở hữu”. Nơi mà một khi tội lỗi và sự chết đã chiếm lấy chúng ta, thì trong Bí tích Rửa tội, thay vào đó, chúng ta được “tuyên bố” cho Chúa Kitô. Bây giờ chúng ta thuộc về Chúa!

Ồ, giá như nó dễ dàng như vậy! Phải chi chúng ta có thể sống hoàn toàn không có tội lỗi kể từ lúc chịu phép Rửa tội trở đi! May mắn thay, Phaolô thực tế về bản chất con người. Ông biết rằng mọi người – kể cả ông – đều đấu tranh với tội lỗi. Vì vậy, đó là lý do tại sao ông nói về quá trình “thánh hóa” hay sự thánh thiện. Phép rửa tẩy sạch chúng ta khỏi tội nguyên tổ và biến chúng ta thành thụ tạo mới, nhưng chúng ta vẫn cần học cách sống với thụ tạo mới đó. Chúng ta vẫn cần học cách “trình diện” mỗi ngày với tư cách là “tôi tớ của sự công chính” (Rm 6,19).

Nhưng tại sao lại là “nô lệ”? Chế độ nô lệ không phải là một thực hành phi nhân cách và tội lỗi sao? Vâng, đúng vậy! Ít nhất là chế độ nô lệ của con người. Những người nô lệ phải phục tùng chủ nhân của họ và không nhận được tiền lương cho tất cả công việc của họ. Nhưng đó không phải là hình thức “nô lệ” đối với Chúa. Phaolô hứa rằng nếu vâng phục Chủ mới của mình, là Chúa Giêsu, thì chúng ta sẽ nhận được điều gì đó tốt hơn nhiều – “ân huệ của Thiên Chúa”, không gì khác hơn là “sự sống đời đời” (Rm 6,23)! Đó là bởi vì Thầy mới của chúng ta tốt lành, tử tế và độ lượng. Ngài không bao giờ yêu cầu chúng ta làm bất cứ điều gì mà Ngài không sẵn lòng giúp chúng ta làm. Và mọi điều Ngài yêu cầu chúng ta đều nhằm mục đích đưa chúng ta đến gần mục tiêu vĩnh cửu đó.

Vì vậy, lần tới khi bạn đối mặt với một sự cám dỗ mạnh mẽ, hãy ghi nhớ mục tiêu cuối cùng! Hãy nhớ rằng Chúa Giêsu đã tuyên bố bạn là của Ngài, và bây giờ bạn thuộc về Ngài. Hãy nhớ rằng tiền công của tội lỗi là sự chết – đúng theo nghĩa đen – nhưng bạn đã đánh đổi tình trạng nô lệ cho tội lỗi để lấy địa vị mới là con yêu dấu của Thiên Chúa. Và hãy kiên nhẫn với chính mình, như Chúa kiên nhẫn với bạn. Con đường nên thánh cần cả cuộc đời, và Chúa Giêsu hứa sẽ ở bên bạn mọi nẻo đường.

Lạy Chúa Giêsu, con thuộc về Chúa!

Comments are closed.

phone-icon