Suy niệm với Mẹ, ngày 30.5

0

 Thứ Sáu 30/05/2014

Ga 16,20-23a

“Bây giờ các con buồn… nhưng Thầy sẽ gặp lại các con,
lòng các con sẽ vui mừng” (Ga 16,22).

Như Mẹ: Trong ánh sáng phục sinh của Đức Kitô, cùng với niềm xác tín rằng “qua đau khổ mới đến được vinh quang”, mỗi Kitô hữu chúng ta được mời gọi đón nhận mọi đau khổ như một cơ hội Chúa ban. Như thế, chúng ta sẽ đón nhận được sức sống từ việc chiến thắng sự chết mà Chúa Giêsu đã hoàn tất.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa mời gọi chúng con sống vui mừng hy vọng vì đã được cứu chuộc nhờ cái chết và sống lại của Con Chúa. Và Chúa cũng muốn chúng con biết chia sẻ ơn huệ này đến với những ai chưa biết hoặc chưa thật sự mở lòng để đón lấy ơn cứu độ của Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con mỗi ngày biết sống ý thức hơn với tình yêu cứu độ mà Chúa Giêsu đã hiến ban, qua việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.