Suy niệm với Mẹ, ngày 31.5

0

Thứ Bảy 31/05/2014

ĐỨC MẸ THĂM VIẾNG

Lc 1,39-56

“Bà Maria vội vã lên đường” (Lc 1,39).

Như Mẹ: Qua trình thuật Tin Mừng, thánh sử cho chúng ta biết được những bước chân vội vã và đon đả của Đức Maria trên đường đến nhà ông Dacaria để giúp bà chị họ Elisabeth. Hành trình của Mẹ cũng là hành trình của chia sẻ, phục vụ và dấn thân mang Tin Mừng đến với những người đang khao khát Ơn Cứu Độ.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa cũng kêu gọi mỗi Kitô hữu chúng con noi gương Mẹ trong mối tương quan với người xung quanh và nhất là trong việc trở thành môn đệ trên cánh đồng truyền giáo của Chúa. Xin Chúa giúp chúng con nên những sứ giả đích thực của Ơn Cứu Độ, vội vã và đon đả với việc loan báo Chúa Giêsu.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con biết noi gương Mẹ hăng hái lên đường, chia sẻ cơm áo và tình yêu với những người khó khăn và nghèo khổ.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.