Suy niệm với Mẹ, ngày 07.9

0

Ngày 07.09.2014

Chúa Nhật 23 TN,  Tv tuần 3 

 Mt 18,15-20

“Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ” (Mt 18,15-20)

Như Mẹ: Đức Giêsu đến không chỉ để cứu độ một người nhưng là cứu độ toàn thể nhân loại. Chính vì thế, Người đã thiết lập Hội Thánh để qua Hội Thánh, ơn cứu độ tiếp tục được trao ban cho con người. Hội Thánh có trách nhiệm đón nhận, hướng dẫn, sửa lỗi lẫn nhau để con cái mình ngày càng nên hoàn thiện hơn. Hội Thánh thi hành sứ mạng này là vì có Đức Giêsu luôn ở cùng.

Với Mẹ: Hội Thánh Công Giáo mang đặc tính thánh thiện,nhưng trong Hội Thánh vẫn còn nhiều tội nhân. Xin Chúa cho Hội Thánh luôn thực thi tốt trách nhiệm của mình. Trách nhiệm đó là đón nhận và sửa lỗi để giúp nhau ngày càng thánh thiện đạo đức hơn.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ tiếp tục hiện diện và cầu bầu cho Hội Thánh như xưa kia Mẹ đã làm.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 

Comments are closed.

phone-icon