Suy niệm với Mẹ, ngày 24.9

0

Thứ Tư, ngày 24.09.2014

Tuần 25 Thường niên

Lc 9,1-6

“Đức Giêsu tập họp Nhóm Mười Hai lại,
ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật” (Lc 9,1).

Như Mẹ: Đức Giêsu không thi hành sứ vụ một mình nhưng người mời gọi con người cộng tác. Người cũng không đưa ra nhiều điều kiện cho những người được mời gọi ngoài một điều là từ bỏ mọi sự để toàn tâm toàn ý theo Người. Rồi đây, Người sẽ sai họ ra đi với chính năng lực và quyền phép của Người.

Với Mẹ: Chúa không chê bỏ chúng con yếu kém và tội lỗi nhưng lại trân trọng và mời gọi sự cộng tác của chúng con. Chúa còn ban cho chúng con năng lực để thi hành sứ vụ. Xin cho chúng con can đảm đáp trả lời gọi của Chúa.

Nhờ Mẹ: Chúa đã gìn giữ Mẹ khỏi mọi vết nhơ tội lỗi để cộng tác với Chúa. Xin Mẹ giúp chúng con biết quảng đại đáp trả tiếng gọi của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 

Comments are closed.

phone-icon