Suy niệm với Mẹ, ngày 11.10

0

 Thứ Bảy, ngày 11/10/2014

Tuần 27 TN

Lc 11,27-28

“Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa” (Lc 11,28).

Như Mẹ: Qua bài Tin Mừng chúng ta thấy, Đức Giêsu coi trọng mối dây liên hệ đức tin hơn liên hệ huyết nhục. Tất cả những ai biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa đều là người có phúc. Đức Maria được chúc phúc không những vì sinh hạ Đức Giêsu nhưng còn vì Mẹ đã biết trọn đời lắng nghe, suy niệm và tuân theo ý Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Mẹ Maria đã nêu gương cho chúng con về việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa, xin cho chúng con biết siêng năng cầu nguyện và suy gẫm Lời Chúa, nhất là ý thức hơn khi tham dự phụng vụ Lời Chúa trong các thánh lễ mỗi ngày.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xingiúp chúng con luôn ý thức mình thuộc về gia đình thiêng liêng của Chúa và là người diễm phúc vì biết lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.