Suy niệm với Mẹ, ngày 13.12

0

Thứ Bảy, ngày 13.12.2014

Thánh Lucia, tđ – lễ nhớ 

Mt 17,10-13

“Con Người sẽ phải chịu đau khổ” (Mt 17,12)

Như Mẹ: Mùa Vọng nhắc nhiều đến vai trò của Gioan Tẩy Giả. Ông là vị ngôn sứ được sai đến để dọn đường cho Đức Chúa. Ông đã trung tín chu toàn sứ mạng cho dẫu phải chịu đau khổ và cái chết. Đức Giêsu là Thiên Chúa thật và là Đấng Cứu Độ mà Gioan loan báo. Người đến trần gian để giải thoát nhân loại khỏi mọi tội lỗi.  Để thực hiện sứ mạng cứu độ gian trần, chính Người cũng sẽ phải chịu bắt bớ, chịu đau khổ và chết thảm hình trên thập giá.   

Với Mẹ: Lạy Chúa, vì yêu chúng con, Chúa đã sai Con Một đến trần gian để cứu độ chúng con. Xin giúp chúng con luôn nhận biết và sống xứng đáng với tình thương cứu độ của Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa xuống ơn lành, giúp chúng con chuẩn bị tâm hồn xứng đáng đón mừng Chúa Giáng Sinh.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.