Suy niệm với Mẹ, ngày 02.01

0

 Thứ Sáu, ngày 02.01.2015

Th. Basiliô và th. Grêgôriô, Gmts

Ga 1,19-28

“Tôi là tiếng người hô trong hoang địa” (Ga 1,23a)

Như Mẹ: Được mời gọi cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa là một hạnh phúc của loài người chúng ta. Người Kitô hữu là những cánh tay nối dài của Chúa để chuyển thông Tin Mừng Cứu Độ cho người khác thông qua lời nói và cuộc sống chứng tá của mình.

Với Mẹ: Lạy Chúa, thế giới hôm nay cần chứng nhân hơn thầy dạy. Mọi người sẽ biết Chúa, biết chúng con là con cái Ngài khi chúng con thực sự sống được Lời Chúa dạy bằng đời sống yêu thương và khiêm tốn để từ đó nhiều người sẽ tin nhận Chúa hơn.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, xin Mẹ luôn đồng hành với chúng con, và xin hướng dẫn đời sống chúng con để nên nhân chứng của Chúa Kitô biết cộng tác vào công trình sáng tạo và cứu độ của Chúa trong cuộc sống hôm nay.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.