Suy niệm với Mẹ, ngày 18.03

0

Thứ Tư, ngày 18.03.2015

Th. Cyrillô Giêrusalem, tsht

Ga 5,17-30

“Tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi” (Ga 5,30).

Như Mẹ: Trong Tin Mừng Gioan, chúng ta thấy được sự gắn kết giữa Chúa Con với Chúa Cha. Trước khi quyết định điều gì lớn lao, Chúa Giêsu thường tìm nơi thanh vắng cầu nguyện để tìm ý Chúa Cha. Lương thực của Chúa Giêsu chính là thực thi ý của Chúa Cha.

Với Mẹ: Tuân phục là một nhân đức rất quan trọng, nhưng không dễ gì để tuân phục ý của người khác. Việc tuân theo ý của Chúa Cha là một lời mời gọi rất quan trọng của người Kitô hữu. Xin cho chúng con biết theo gương Chúa Giêsu mà vâng theo ý của Chúa Cha.

Nhờ Mẹ: Mẹ luôn vâng theo ý Chúa suốt cả cuộc đời. Xin cho chúng con biết từ bỏ ý riêng mình để làm theo ý Chúa, và ngày càng giống Chúa nhiều hơn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.