Suy niệm với Mẹ, ngày 29.04

0

Thứ Tư, ngày 29.04.2015

Th. Catarina Siêna, tn-tsht

Ga 12,44-50

“Mệnh lệnh của Người là sự sống đời đời” (Ga 12,50)

Như Mẹ: Cả cuộc đời trần thế của Chúa Giêsu là một mẫu gương sáng về sự vâng phục thánh ý Chúa Cha. Tất cả mọi lời nói và việc làm của Chúa Giêsu đều có một mục đích duy nhất là mặc khải khuôn mặt nhân từ của Chúa Cha và kế hoạch cứu độ của Ngài cho nhân loại.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con đều khao khát được sống hạnh phúc và bình an, và dĩ nhiên cũng mong muốn được sống đời đời. Thế nhưng, chúng con lại thờ ơ với Chúa và những mệnh lệnh của Chúa, chỉ có Chúa mới có những lời mang lại sự sống đời đời, xin cho chúng con biết vâng nghe lời của Người.

Nhờ Mẹ: Mẹ hằng vâng theo thánh ý Chúa. Xin Mẹ giúp chúng con biết để tâm đến Lời của Chúa nhiều hơn.  

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon