Suy niệm với Mẹ, ngày 04.5

0

Thứ Hai, ngày 04.05.2015

Tuần 5 PS

Ga 14,21-26

“Ai có và giữ điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy” (Ga 14,21).

Như Mẹ: Lời của Chúa là lời mang lại sự sống đời đời. Ai giữ lời của Chúa thì mới là người yêu mến Chúa. Lời của Chúa là giới răn của Chúa. Giới răn của Chúa dạy chúng ta con đường đến sự sống đời đời.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Chúa nhưng đã chấp nhận làm người sống dưới chế độ lề luật để cứu chúng con là những người sống trong lề luật, xin cho mỗi người chúng con biết sống theo luật yêu thương của Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Kitô, trong suốt cuộc đời, Mẹ luôn thực thi giới luật của Chúa. Mẹ luôn trung thành giữ luật Chúa một cách trọn hảo. Xin Mẹ giúp chúng con biết yêu giới luật của Chúa, và đồng thời cố gắng sống theo giới luật đó, nhờ thế mà được sự sống đời đời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.