Suy niệm với Mẹ , ngày 29.5

0

Thứ Sáu, ngày 29.05.2015

Tuần 8 TN

Mc 11,11-26

“Anh em hãy tin vào Thiên Chúa” (Mc 11,23).

Như Mẹ: Tin vào Thiên Chúa là một hành vi tự do của mỗi người. Thiên Chúa không ép buộc ai, Người để cho chúng ta tự do để tin vào Người. Ai tin vào Thiên Chúa thì sẽ làm được những điều lớn lao như bảo “núi này dời chỗ là nó sẽ dời đi mà nhào xuống biển”, chính Chúa Giêsu đã xác định như vậy.

Với Mẹ: Trào lưu vô thần đã và đang lan rộng ra nhiều nơi. Người ta chủ trương không có Thiên Chúa, hoặc phải loại trừ Thiên Chúa ra khỏi đời sống. Lạy Chúa, xin cho những người vô thần nhận ra Chúa luôn hiện hữu.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như lầu đài Đavít, xin Mẹ cầu khẩn Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng con, để chúng con vững tin vào Thiên Chúa, rồi can đảm làm chứng cho Chúa giữa một thế giới vô thần này.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.