Suy niệm với Mẹ, ngày 30.11

0

Thứ Hai, ngày 30.11.2015 – Tuần I MV

Mt 4, 18-22

“Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá”
(Mt 4,19).

Như Mẹ: Mẹ ý thức thân phận mình chỉ là nữ tỳ khiêm nhu trước mặt Thiên Chúa và con người. Những hồng ân tuyệt vời Mẹ có được đều bởi Thiên Chúa khấng ban cho Mẹ. Mẹ có tất cả chỉ vì Mẹ đã tin vào Lời Chúa hứa cùng Mẹ.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chúng con xác tín rằng đời chúng con theo Chúa, chúng con có gì, được gì… tất cả là nhờ Ơn Chúa nâng đỡ. Xin giúp chúng con biết gắn kết mật thiết với Chúa hơn nữa, để không sự dữ nào tách được chúng con ra khỏi tình yêu Chúa!

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ, xin thương giúp chúng con sống trung tín với Ơn Chúa ban, hầu xứng đáng trở nên những tôi tớ khôn ngoan và can trường như thánh Anrê.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.