Bài hát: Thánh Đa Minh Và Chiếc Bị – Sáng tác Phạm Quang, OP

0

BÀI HÁT: THÁNH ĐAMINH VÀ CHIẾC BỊ 

Sáng tác: Phạm Quang, OP.

Trình bày: Lâm – Du

Nguồn: Đa Minh Việt Nam – tỉnh Dominica tại Việt Nam

Comments are closed.