Suy niệm với Mẹ, ngày 05.12

0

Thứ Bảy, ngày 05.12.2015 – Tuần I MV

Mt 9, 35 – 10, 1.5a.6-8

Anh em đã được cho không,
thì cũng phải cho không như vậy” (Mt 10,8b).

Như Mẹ: Thánh Gioan Tiền Hô đã xác quyết: “Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do Chúa ban” (Ga 3,27). Mỗi chúng ta là con cái Chúa, nhờ Đức Giêsu, chúng ta được lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Vì vậy, đến lượt chúng ta cũng phải quảng đại trải rộng tấm lòng và bàn tay mình ra, vươn đến mọi người còn thiếu thốn và đang cần giúp đỡ.

Với Mẹ: Lạy Chúa, bản tính chúng con chỉ thích tích góp và khư khư giữ lấy mọi lợi ích cho riêng mình mà ngại chia sẻ cho người khác. Xin giúp chúng con hiểu rằng mỗi khi chúng con làm điều gì cho anh em là làm cho chính Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế, xin mở con mắt đức tin của chúng con ra, để chúng con mau mắn nhận ra hình ảnh của Chúa Giêsu nơi mỗi người chúng con gặp gỡ hằng ngày.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.