Suy niệm với Mẹ, ngày 22.02.2016

0

Thứ Hai, ngày 22.02.2016 – Tuần II MC

Mt 16, 13-19

“Anh em bảo Thầy là ai?” (Mt 16,15).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đã mặc khải tất cả những gì về Ngài cho các môn đệ. Ngài muốn các ông xác tín vào chính Ngài là con Thiên Chúa hằng sống. Trong số các môn đệ, ông Phêrô là một người ít học, lại xuất thân từ nghề chài lưới thấp hèn. Mặc dù có nguồn gốc và địa vị thấp kém nhưng ông Phêrô lại được Chúa Giêsu chọn để tiếp tục sứ vụ của Chúa ở trần gian. Và chính ông đã tuyên xứng Chúa Giêsu là “Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.

Với Mẹ: “Chúa Kitô là ai?” Trong cuộc sống, có lúc chúng con không dám nhận Chúa là Con Thiên Chúa hằng sống. Xin cho chúng con can đảm tuyên xưng niềm tin vào Ngài, lạy Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Thiên Thần, khi cảm thấy khó khăn trong cuộc sống đức tin, xin Mẹ củng cố niềm tin của chúng con.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.