Suy niệm với Mẹ, ngày 11.4.2016

0

Thứ Hai, ngày 11.4.2016 – Tuần III PS

Ga 6, 22-29

“Việc Thiên Chúa muốn cho các ông là hãy tin vào Đấng Người đã sai đến” (Ga 6,29).

Như Mẹ: Dân chúng đi tìm Chúa Giêsu không phải vì tin vào Ngài, nhưng vì muốn được ăn bánh mà không phải vất vả khó nhọc làm ra. Điều Thiên Chúa muốn dân chúng khi đến với Chúa Giêsu không phải là để được ăn cho no, hay được chữa cho lành bệnh… nhưng là đến để tin nhận Chúa Giêsu là Đấng mà Thiên Chúa đã sai đến để cứu độ trần gian.

Với Mẹ: Con người hôm nay tìm đến Chúa vì nhu cầu vật chất hơn là vì lòng tin, và chỉ tin Chúa khi Chúa đáp ứng những yêu sách của họ. Xin Chúa thanh lọc tư tưởng, ước muốn và động cơ của chúng con khi đến với Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ yên ủi kẻ âu lo, xin cho chúng con có một đức tin sống động vào Chúa Giêsu, Đấng mà Chúa Cha đã sai đến trần gian.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.