Chấm Nối Chấm: ngày 07/6/2016 – Ánh sáng cho trần gian

0

Chấm Nối Chấm: ngày 07/6/2016
 ÁNH SÁNG CHO TRẦN GIAN

(Đa Minh Việt Nam – tỉnh Dominica tại Việt Nam)

Comments are closed.