Chấm Nối Chấm: ngày 05/7/2016 – Lòng thương xót của Thiên Chúa

0

Chấm Nối Chấm: ngày 05/7/2016
LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA

(Đa Minh Việt Nam – tỉnh Dominica tại Việt Nam)

Comments are closed.