Con Người sẽ đến trong quyền lực và vinh quang- Suy niệm song ngữ Chúa Nhật 33 TN, Năm B

0

SUY NIỆM LỜI CHÚA MỖI NGÀY SONG NGỮ

Sunday (November 18): “The Son of man will come with great power and glory”

Scripture: Mark 13:24-32

    24 “But in those days, after that tribulation, the sun will be darkened, and the moon will not give its light, 25 and the stars will be falling from heaven, and the powers in the heavens will be shaken. 26 And then they will see the Son of man coming in clouds with great power and glory. 27 And then he will send out the angels, and gather his elect from the four winds, from the ends of the earth to the ends of heaven. 28 “From the fig tree learn its lesson: as soon as its branch becomes tender and puts forth its leaves, you know that summer is near. 29 So also, when you see these things taking place, you know that he is near, at the very gates. 30 Truly, I say to you, this generation will not pass away before all these things take place. 31 Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. 32 “But of that day or that hour no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father.

Chúa Nhật     18-11                Con Người sẽ đến trong quyền lực và vinh quang

Mc 13,24-32

24 “Nhưng trong những ngày đó, sau cơn gian nan ấy, thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng,25 các ngôi sao từ trời sa xuống, và các quyền lực trên trời bị lay chuyển.26 Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến.27 Lúc đó, Người sẽ sai các thiên sứ đi, và Người sẽ tập họp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương về, từ đầu mặt đất cho đến cuối chân trời.28 “Anh em cứ lấy thí dụ cây vả mà học hỏi. Khi cành nó xanh tươi và đâm chồi nảy lộc, thì anh em biết là mùa hè đã đến gần.29 Cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, anh em hãy biết là Con Người đã đến gần, ở ngay ngoài cửa rồi.30 Thầy bảo thật anh em: thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra.31 Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.32 “Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay người Con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi.

Meditation:

Do you recognize the signs of God’s kingdom – signs that point to his power and action in our lives and in the world around us? The Lord Jesus came to bring us the kingdom of God and to set us free from bondage to sin, death, and destruction and from the powers of the evil one who tempts us through lies and deception. 

The Lord is preparing us for his return

Jesus told his first disciples that it was for their benefit that he return to his Father in heaven in order for the Holy Spirit to come (John 16:7) and fill the earth with the fire of God’s love, truth, and glory. The Lord Jesus in every age fills his people with the power of the Holy Spirit so that each one of us can hear his voice, understand his truth, and sow the seeds of his word – the good news of the Gospel – wherever he sends us. The Lord Jesus is preparing his people for his return – for the day of “tribulation” and “shaking” when he will appear “coming in clouds with great power and glory” (Mark 13:25-26). 

What did Jesus mean when he spoke about a time of tribulation, shaking, and the “Son of man coming with great power and glory”? The title Jesus most frequently used to describe his mission was the “Son of Man” (Mark 13:26). This title is a direct reference to the prophetic vision in the Book of Daniel, chapter 7:

13  I saw in the night visions, and behold, with the clouds of heaven there came one like a son of man, and he came to the Ancient of Days and was presented before him. 14 And to him was given dominion and glory and kingdom, that all peoples, nations, and languages should serve him; his dominion is an everlasting dominion, which shall not pass away, and his kingdom one that shall not be destroyed.

The image of a “Son of man coming with the clouds of heaven” is taken from the vision of the prophet Daniel (Daniel 7:13-14). Daniel’s vision is a royal investiture of a human king before God’s throne. This king, whose authority comes from God, is given power to rule over “all peoples, nations, and languages” (Daniel 7:14). The kingdom which he comes to establish cannot be broken or destroyed because it is built on the foundation of God’s justice, truth, and holiness. 

The day of the Lord’s return will be unlike any other moment in time, history, and destiny for the human race and our place in God’s creation. Then the “stars of heaven will fall and all will be shaken” before the presence of the Lord when he comes. Then the peoples of the earth and their rulers will know who is the true King and Ruler over all.

Jesus’ first coming was a rescue mission – to free the human race from slavery to sin and Satan – the father of lies. His second coming will be the final completion of his mission when he will “make all things new” – a new heavens and a new earth – after he has put down the last enemy which is death and restores our lowly bodies to immortality when death will be no more (Daniel 12:2-3).

The sign of the budding fig tree

What lesson does the Lord Jesus want us to learn from the parable of the budding fig tree? The fig tree was a common and important source of food for the Jews. It bore fruit twice a year, in the autumn and in the early spring. The prophet Joel mentions its fruit-bearing as a sign of favor from the Lord (Joel 2:22). The Talmud (a Jewish commentary and instruction on the Torah or Five Books of Moses) said that the first fruit came the day after Passover. The Jews believed that when the Messiah came he would usher in the kingdom of God at Passover time. 

This parable foretells the joy of God’s kingdom – the joy of new life and the promise of a new age of peace and blessing. The signs of spring are evident for all who can see. Just so are the signs of God’s kingdom. The “budding” of God’s kingdom begins first in the hearts of those who are receptive to God’s word. Those who trust in God’s word will bear the fruits of his kingdom. And what are the fruits of that kingdom? “The kingdom of God ..is righteousness and peace and joy in the Holy Spirit (Romans 14:17).

The first-fruits of the kingdom in our present lives

The first coming of the Lord Jesus is inseparably linked with his second coming at the end of this present age. We do not know the day or hour when the Lord will return again in glory. But now in this present age we can experience the first-fruits of the kingdom of God – the abundant new life in the Holy Spirit who dwells within us, and the fruits of the Spirit – love, peace, joy, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control (Galatians 5:22-23) and so many other qualities which the Spirit works within us – thus enabling us to love and serve others with tenderhearted mercy, patience, and goodness. Do you know and experience in your life the first-fruits of the kingdom of God?

“Lord Jesus, fill me with your Holy Spirit that I may radiate the joy of your kingdom and the fire of your love to all I meet and serve. Direct my life to the glory of your name and to the coming of your kingdom.”

Suy niệm:

Bạn có nhận ra các dấu chỉ nước Chúa – các dấu chỉ nhắm tới sức mạnh và hành động của Người trong cuộc đời chúng ta và trong thế giới xung quanh chúng ta không? Chúa Giêsu đến để mang cho chúng ta nước Chúa và giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ cho tội lỗi, sự chết, và hủy diệt và khỏi quyền lực của kẻ dữ, cám dỗ chúng ta qua lừa đảo và gian dối.

Chúa chuẩn bị cta cho ngày trở lại của Người

Đức Giêsu đầu tiên nói với các môn đệ rằng vì lợi ích của họ mà Người trở về với Cha trên trời để Chúa Thánh Thần đến và đỗ đầy trái đất với ngọn lửa tình yêu, sự thật, và vinh quang của Thiên Chúa. Chúa Giêsu trong mọi thời đại ban cho dân Người sức mạnh của Chúa Thánh Thần để mỗi người chúng ta có thể nghe tiếng của Người, hiểu chân lý của Người, và gieo hạt giống lời Người những nơi mà Người sai chúng ta tới. Chúa đang chuẩn bị dân Người cho ngày trở lại của Người – cho ngày “khốn khổ” và “run sợ” khi Người sẽ đến “trong đám mây với quyền lực và vinh quang” (Mc 13,25-26).

 

Đức Giêsu có ý gì khi Người nói về thời gian khốn khổ, run sợ, và “Con Người đến trong quyền lực và vinh quang”? Danh xưng mà Đức Giêsu thường sử dụng nhất để nói về sứ mạng của mình là “Con Người” (Mc 13,26). Danh xưng này là quy chiếu trực tiếp từ thị kiến tiên tri trong sách Đanien chương 7:

 

13 Trong những thị kiến ban đêm, tôi mải nhìn thì kìa: có ai như một Con Người đang ngự giá mây trời mà đến. Người tiến lại gần bên Đấng Lão Thành và được dẫn đưa tới trình diện.14 Đấng Lão Thành trao cho Người quyền thống trị, vinh quang và vương vị; muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều phải phụng sự Người. Quyền thống trị của Người là quyền vĩnh cửu, không bao giờ mai một; vương quốc của Người sẽ chẳng hề suy vong.

 

Hình ảnh của “Con Người đến trong đám mây với quyền uy và vinh quang” được lấy từ thị kiến của ngôn sứ Ðanien (Ðn 7,13-14). Thị kiến của Ðanien là sự phong chức huy hoàng của Vua nhân loại trước tòa Thiên Chúa. Ðức Vua này, có uy quyền từ Thiên Chúa, được trao cho quyền cai trị trên “mọi sắc tộc, quốc gia, và ngôn ngữ” (Đn 7,14). Vương quốc mà Người đến thiết lập không thể bị đỗ vỡ hay phá hủy bởi vì nó được xây trên nền tảng công bình, sự thật, và thánh thiện của Thiên Chúa.

Ngày trở lại của Chúa sẽ không giống như bất kỳ giây phút nào trong thời gian, lịch sử, và số phận cho con người và nơi chốn của chúng ta trong sự tạo thành của Thiên Chúa. Rồi “các vì sao trên trời sẽ sa xuống và tất cả sẽ rung chuyển” trước sự hiện diện của Chúa khi Người đến. Rồi các dân tộc trên trái đất và các nhà lãnh đạo của họ sẽ biết ai là Vua và Lãnh đạo đích thật trên tất cả.

 

Việc Đức Giêsu đến lần thứ nhất là sứ mạng cứu thoát – giải thoát con người khỏi ách nô lệ cho tội lỗi và Satan – cha những kẻ lừa dối. Việc Người đến lần thứ hai sẽ là sự hoàn tất cuối cùng sứ mạng của Người khi Người làm “mọi sự nên mới” – trời mới và đất mới – sau khi Người hạ bệ kẻ thù cuối cùng là sự chết và biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta thành bất tử khi sự chết sẽ không còn nữa (Đn 12,2-3).

 

Dấu chỉ của cây vả đang nảy lộc

Chúa Giêsu muốn chúng ta học bài học nào từ dụ ngôn cây vả đang nảy lộc? Cây vả là nguồn thực phẩm phổ thông và quan trọng đối với người Dothái. Nó ra trái một năm hai lần, vào mùa thu và đầu mùa xuân. Ngôn sứ Giôen nhắc tới sự mang hoa trái của nó như một dấu chỉ ơn sủng từ Ðức Chúa (Ge 2,22). Sách Talmud (sách chú giải và hướng dẫn của người Do thái về sách Torah hay 5 cuốn sách của ông Môisen) nói rằng trái đầu mùa của nó có vào ngày sau lễ Vượt qua. Người Dothái tin rằng khi Đấng Mêsia đến, Người sẽ đem vào vương quốc của Chúa ở ngày lễ Vượt qua.

Dụ ngôn này tiên báo niềm vui của nước Chúa – niềm vui của sự sống mới và lời hứa của thời đại bình an và hạnh phúc mới. Những dấu chỉ của mùa Xuân thật rõ ràng cho tất cả mọi người nhìn thấy. Những dấu chỉ vương quốc của Chúa cũng tương tự như vậy. Sự “sinh nở” của vương quốc Thiên Chúa khởi đầu trước hết trong tâm hồn của những ai tiếp nhận lời Thiên Chúa. Những ai tin cậy vào lời Thiên Chúa sẽ đem lại hoa trái cho vương quốc của Người. Hoa trái của vương quốc đó là gì? “Vương quốc của Thiên Chúa là sự công chính và hòa bình, và niềm vui trong Chúa Thánh Thần” (Rm 14,17).

Hoa trái đầu mùa của vương quốc trong đời sống hiện tại của chúng ta

 

Việc đến lần thứ nhất của Chúa Giêsu được liên kết chặt chẻ với việc đến lần thứ hai của Người vào ngày tận cùng của thời đại này. Chúng ta không biết được ngày và giờ nào Chúa sẽ trở lại trong vinh quang. Nhưng giờ đây trong thời đại này, chúng ta có thể cảm nghiệm được hoa trái đầu mùa của vương quốc của Chúa – sự sống mới sung mãn trong Chúa Thánh Thần, Đấng ở trong chúng ta và hoa trái của Thần Khí – yêu thương, bình an, vui mừng, kiên nhẫn, tự chủ (Gl 5,22-23) và nhiều phẩm chất khác mà Thần Khí hoạt động trong chúng ta – để giúp chúng ta yêu thương và phục vụ người khác với lòng thương xót nhạy cảm, kiên nhẫn, và nhân hậu. Bạn có biết và cảm nghiệm trong cuộc đời mình hoa trái đầu mùa của nước Thiên Chúa không?

 

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con Thánh Thần của Chúa để con có thể tỏa rạng niềm vui vương quốc của Chúa và ngọn lửa tình yêu của Chúa cho tất cả những người mà con gặp gỡ và phục vụ. Xin hướng dẫn đời con cho vinh quang danh Chúa và cho vương quốc đang đến của Chúa.

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu 
– chuyển ngữ

Comments are closed.