Video: Thánh Lễ Tạ ơn Mừng Ngân-Kim-Ngọc khánh Khấn Dòng, năm 2019

0

VIDEO: THÁNH LỄ TẠ ƠN
MỪNG NGÂN – KIM – NGỌC KHÁNH KHẤN DÒNG
NGÀY 06 THÁNG 8 NĂM 2019

Ban truyền thông

Comments are closed.