Dấu lạ của Đức Giêsu – SN song ngữ 23.4.2020

0

 

Thursday (April 23): The miraculous sign of Jesus

Scripture: John 3:31-36

31 The one who comes from above is above all; the one who is from the earth belongs to the earth, and speaks as one from the earth. The one who comes from heaven is above all. 32 He testifies to what he has seen and heard, but no one accepts his testimony. 33 Whoever has accepted it has certified that God is truthful. 34 For the one whom God has sent speaks the words of God, for God[a] gives the Spirit without limit. 35 The Father loves the Son and has placed everything in his hands. 36 Whoever believes in the Son has eternal life, but whoever rejects the Son will not see life, for God’s wrath remains on them.  

Thứ Năm     23-4                Dấu lạ của Đức Giêsu

Ga 3,31-36

31 Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người;32 Người làm chứng về những gì Người đã thấy đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của Người.33 Ai nhận lời chứng của Người, thì xác nhận Thiên Chúa là Đấng chân thật.34 Quả vậy, Đấng được Thiên Chúa sai đi, thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn.35 Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người.36 Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời; còn kẻ nào không chịu tin vào người Con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy.”

Meditation: 

Do you hunger for the true life which God offers through the gift of his Holy Spirit? The Jews understood that God gave a certain portion of his Spirit to his prophets. When Elijah was about to depart for heaven, his servant Elisha asked for a double portion of the Spirit (2 Kings 2:9). Jesus tells his disciples that they can believe the words he speaks because God the Father has poured his Spirit on him in full measure, without keeping anything back. The function of the Holy Spirit is to reveal God’s truth to us. When we receive the Holy Spirit he enables us to recognize and understand God’s truth.  Jesus is the Word of God and he gives us his Holy Spirit so that we can recognize his truth and live according to it.

God’s truth has consequences and he gives us the freedom to choose how we will respond. The choice he gives us has eternal consequences – everlasting life or everlasting death. God challenged his people in the Old Covenant: “See I have set before you this day life and good, death and evil. …I call heaven and earth to witness against you this day, that I have set before you life and death, blessing and curse; therefore choose life, that you may live, loving the Lord your God, obeying his voice, and cleaving to him” (Deuteronomy 30:15-20). And he issues the same challenge to the people of the New Covenant today. Do you weigh the consequences of your choices? Do they lead you towards life or towards death? If you choose to obey God’s voice and to do his will, then you will know and experience that life which comes from God himself. If you choose to follow your own way apart from God and his will, then you choose for death – a spiritual death which poisons and then kills the soul until there is nothing left but an empty person devoid (khong co) of love, truth, goodness, purity, peace, and joy. Do your choices lead you towards God or away from God?

“Lord Jesus Christ, let your Holy Spirit fill me and transform my heart and mind that I may choose life – abundant life in you and with you. And give me the courage and strength to always discern (nhan thuc) good from evil and to reject everything that is false and contrary to your holy will.”

 

Suy niệm:

Bạn có đói khát sự sống thật mà Thiên Chúa ban cho qua ơn huệ Chúa Thánh Thần không? Người Dothái hiểu rằng Thiên Chúa đã ban phần nào Thần Khí cho các ngôn sứ của Người. Khi Êlia sắp sửa về trời, Êlisa tôi tớ ông đã xin gấp đôi Thần Khí (2V 2,9). Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng họ có thể tin lời Người nói, bởi vì Chúa Cha đã đỗ Thần Khí của Người trên Đức Giêsu cách trọn vẹn, không giữ lại gì cả. Chức năng của Chúa Thánh Thần là mặc khải chân lý của Thiên Chúa cho chúng ta. Khi chúng ta đón nhận Chúa Thánh Thần, Người sẽ giúp chúng ta nhìn nhận và hiểu được chân lý của Chúa. Đức Giêsu là Ngôi Lời Thiên Chúa và Người ban cho chúng ta chân lý để sống theo nó.

Chân lý của Thiên Chúa có tầm quan trọng và Người ban cho chúng ta tự do để chọn lựa cách đáp trả. Sự chọn lựa Người ban cho chúng ta có những hệ quả vĩnh cửu – sự sống vĩnh cửu hay cái chết đời đời. Thiên Chúa kêu gọi dân Người trong Cựu ước: “Coi đây, hôm nay tôi đưa ra cho anh em chọn: hoặc là được sống, được hạnh phúc, hoặc là phải chết, bị tai hoạ… Hôm nay, tôi lấy trời đất làm chứng cáo tội anh em: tôi đã đưa ra cho anh em chọn được sống hay phải chết, được chúc phúc hay bị nguyền rủa. Anh em hãy chọn sống để anh em được sống,20 nghĩa là hãy yêu mến ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, nghe tiếng Người và gắn bó với Người” (Đnl 30,15-20). Và Người cũng thách đố dân Tân ước hôm nay như vậy. Bạn có cân nhắc các hệ quả mà bạn lựa chọn không? Chúng sẽ dẫn bạn tới sự sống hay sự chết? Nếu bạn chọn vâng nghe tiếng Người và thực thi ý Người, thì bạn sẽ biết và cảm nghiệm sự sống đến từ chính Thiên Chúa. Nếu bạn chọn đi theo ý riêng, xa lìa Thiên Chúa và ý Người, thì bạn chọn cái chết – cái chết thiêng liêng gây hại và giết chết linh hồn cho tới khi không còn gì ngoại trừ con người trống rỗng, không có tình yêu, sự thật, nhân từ, thanh sạch, bình an, và niềm vui. Các lựa chọn của bạn có dẫn bạn tới Thiên Chúa hay xa lìa Thiên Chúa?

Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin ban Thánh Thần Chúa cho con và biến đổi tâm trí con để con có thể chọn lựa sự sống – sự sống sung mãn trong Chúa và với Chúa. Và ban cho con ơn can đảm và sức mạnh để luôn nhận thức giữa điều lành và điều dữ và loại bỏ những gì sai trái và trái ngược với thánh ý của Chúa.  

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu
– chuyển ngữ

 

Comments are closed.