Thơ: Bò Câm của Chúa

0

Suốt ngày trầm mặc, suy tư
Không ai ưa thích, chê là bò câm
Tô-ma chẳng chút phân tâm
Mặc ai chê trách, cứ làm việc riêng
Việc riêng mà ích lợi chung
Tổng Luận Thần Học vô cùng cao siêu
Trầm tư để hướng lên cao
Đắm say mến Chúa để yêu mọi người
Bò câm mà rống tới trời
Mọi người cũng phải cất lời ngợi khen
Tô-ma trí sáng như đèn
Chúa ban cách lạ giúp khôn cho đời
Thông minh nhưng chẳng khinh người
Miệt mài làm việc, chẳng đòi phần hơn
Điều duy nhất thánh nhân cần
Có Thiên Chúa để làm phần riêng thôi
Xin cho con được giống Người
Không nhiều thì ít, suốt đời suy tư

TRẦM THIÊN THU

1. Tiểu sử Thánh Thomas – https://tramthienthu.blogspot.com/2014/01/thomas-aquinas-tien-si-khiem-nhuong.html
2. Bắt Đầu Với Thánh Thomas Tiến Sĩ – https://tramthienthu.blogspot.com/2019/01/bat-au-voi-thanh-thomas-tien-si.html
3. Chiên Giữa Bầy Sói – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/01/chien-giua-bay-soi.html

Comments are closed.

phone-icon