Vì chúng không có rễ nên chúng ra khô héo – SN song ngữ 21.7.2021

0

nguoi gieo giong

Wednesday (July 21): “Since they had no root they withered away”

Scripture: Matthew 13:1-9

1 That same day Jesus went out of the house and sat beside the sea. 2 And great crowds gathered about him, so that he got into a boat and sat there; and the whole crowd stood on the beach. 3 And he told them many things in parables, saying: “A sower went out to sow. 4 And as he sowed, some seeds fell along the path, and the birds came and devoured them. 5 Other seeds fell on rocky ground, where they had not much soil, and immediately they sprang up, since they had no depth of soil, 6 but when the sun rose they were scorched; and since they had no root they withered away. 7 Other seeds fell upon thorns, and the thorns grew up and choked them. 8 Other seeds fell on good soil and brought forth grain, some a hundredfold, some sixty, some thirty.  9 He who has ears, let him hear.”

Thứ Tư   21-7          Vì chúng không có rễ nên chúng ra khô héo

Mt 13,1-9

1 Hôm ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ.2 Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ.3 Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều.4 Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất.5 Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều; nó mọc ngay, vì đất không sâu;6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô.7 Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt.8 Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục.9 Ai có tai thì nghe.”

Meditation: 

Are you hungry for God’s word? Matthew tells us that Jesus taught many things to those who came to listen and learn. Jesus’ teaching method was a very simple one. He used parables – short stories and images taken from everyday life to convey hidden truths about the kingdom of God. Like a skillful artist, Jesus painted evocative pictures with short and simple words. A good image can speak more loudly and clearly than many words. Jesus used the ordinary everyday images of life and nature to point to another order of reality – hidden, yet visible to those who had “eyes to see” and “ears to hear”. Jesus communicated with pictures and stories, vivid illustrations which captured the imaginations of his audience more powerfully than an abstract presentation could. His parables are like buried treasure waiting to be discovered (Matthew 13:44).

Sowing seeds that take root and grow 

What does the parable about seeds and roots say to us about the kingdom of God? Any farmer will attest to the importance of good soil for supplying nutrients for growth. And how does a plant get the necessary food and water it needs except by its roots? The Scriptures frequently use the image of fruit-bearing plants or trees to convey the principle of spiritual life and death. Blessed is the man who trusts in the Lord, whose trust is the Lord.  He is like a tree planted by water, that sends out its roots by the stream, and does not fear when heat comes, for its leaves remain green, and is not anxious in the year of drought, for it does not cease to bear fruit (Jeremiah 17:7-8; see also Psalm 1:3).

The shut mind and prejudiced hearer 

Jesus’ parable of the sower is aimed at the hearers of his word. There are different ways of accepting God’s word and they produce different kinds of fruit accordingly. There is the prejudiced hearer who has a shut mind. Such a person is unteachable and blind to what he or she doesn’t want to hear. Then there is the shallow hearer. He or she fails to think things out or think them through; they lack depth. They may initially respond with an emotional reaction; but when it wears off their mind wanders to something else.

Too busy and preoccupied to listen

Another type of hearer is the person who has many interests or cares, but who lacks the ability to hear or comprehend what is truly important. Such a person is for ever too busy to pray or too preoccupied to study and meditate on God’s word. He or she may work so hard that they are too tired to even think of anything else but their work. Then there is the one whose mind is open. Such a person is at all times willing to listen and to learn. He or she is never too proud or too busy to learn. They listen in order to understand. God gives grace to those who hunger for his word that they may understand his will and have the strength to live according to it. Do you hunger for God’s word?

 

“Lord Jesus, faith in your word is the way to wisdom, and to ponder your divine plan is to grow in the truth. Open my eyes to your deeds, and my ears to the sound of your call, that I may understand your will for my life and live according to it.”

Suy niệm:  

Bạn có đói khát lời Chúa không? Mátthêu nói với chúng ta rằng Đức Giêsu dạy dỗ nhiều điều cho những ai đến lắng nghe và học hỏi. Phương pháp giáo huấn của Đức Giêsu rất là đơn giản. Ngài dùng những dụ ngôn – những câu chuyện ngắn và những hình ảnh trong cuộc đời thường ngày để khám phá những chân lý ẩn giấu về Nước Thiên Chúa. Như một họa sĩ tài ba, Đức Giêsu đã vẽ những bức tranh gợi ý với những lời lẽ ngắn gọn và đơn giản. Một hình ảnh đẹp có thể nói nhiều và rõ ràng hơn cả ngàn lời nói. Đức Giêsu sử dụng sự việc hằng ngày để chỉ đến một giá trị thực tại khác – được ẩn giấu, nhưng rõ ràng cho những ai có mắt để thấy và có tai để nghe. Đức Giêsu liên kết những hình ảnh và những câu chuyện, những minh họa sống động, thu hút những khả năng sáng tạo của thính giả, mạnh mẽ hơn cả một bài diễn thuyết trừu tượng. Các dụ ngôn của Ngài giống như kho tàng được cất giấu, đang chờ được khám phá (Mt 13,44).

Gieo giống để mọc rễ và lớn lên

Dụ ngôn về hạt giống và rễ nói với chúng ta điều gì về nước Thiên Chúa? Bất kỳ người nông dân nào cũng sẽ thừa nhận về tầm quan trọng của đất tốt để cung cấp chất dinh dưỡng cho sự phát triển. Và làm thế nào một cây có được thức ăn và lượng nước cần thiết mà không cần đến rễ của nó? Kinh thánh thường sử dụng hình ảnh của cây sinh nhiều hoa trái để ám chỉ đến nguyên lý của đời sống và cái chết thiêng liêng. Phúc thay người đặt niềm tin tưởng vào Chúa, và có Chúa làm chỗ nương thân. Họ như cây trồng bên suối nước, đâm rễ sâu vào mạch suối trong, mùa nóng có đến cũng chẳng sợgì, lá trên cành vẫn cứ xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng ngại, và không ngừng trổ sinh hoa trái. (Gr 17,7-8; và Tv 1,3).

 

Tâm trí khép kín và người nghe có thành kiến

Dụ ngôn của Đức Giêsu về người gieo giống nhắm đến những người nghe lời Chúa. Có những cách thức đón nhận lời Chúa khác nhau và vì thế chúng cũng sản sinh ra những loại hoa trái khác nhau. Có loại người nghe với bộ óc thành kiến, không mở lòng trí ra. Một người như vậy thì không thể giáo huấn và mù quáng với những điều họ không muốn nghe. Có người nghe với bộ óc rỗng tuếch, không chịu suy gẫm cho thấu đáo. Một người như vậy thiếu chiều sâu nội tâm. Họ có thể bắt đầu với sự đáp trả nhiệt thành, nhưng khi sự nhiệt thành giảm sút, thì họ lại nghĩ đến chuyện khác.

Quá bận rộn và lo lắng để lắng nghe

Có loại người nghe khác, họ rất quan tâm, nhưng lại thiếu khả năng để nghe và hiểu những gì quan trọng thật sự. Một người như vậy thông thường lúc nào cũng quá bận rộn trong việc cầu nguyện hay quá lo lắng học hỏi và suy gẫm lời Chúa. Họ có thể làm việc quá sức đến nỗi quá mệt mỏi, thậm chí không còn nghĩ đến việc gì khác ngoài công việc của họ. Còn có người đầu óc họ luôn mở rộng, sẵn sàng tiếp thu điều mới. Một người như vậy lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe và học hỏi. Họ không bao giờ quá kiêu ngạo hay quá bận rộn để học hỏi. Họ lắng nghe để hiểu biết. Thiên Chúa ban ơn sủng cho những ai đói khát lời Người để họ có thể hiểu được ý định của Người và có được sức mạnh để thực hiện thánh ý đó. Bạn có đói khát lời Chúa không?

Lạy Chúa Giêsu, tin vào lời Chúa là con đường dẫn tới sự khôn ngoan, và để suy nghĩ về kế hoạch thần linh của Chúa là lớn lên trong sự thật. Xin mở mắt con trước những việc Chúa làm, và mở tai con trước tiếng gọi của Chúa, để con có thể hiểu biết thánh ý Chúa dành cho cuộc đời con và sống phù hợp với nó.

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu 
– chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon