Sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được – SN song ngữ 7.8.2021

0

Saturday (August 7): “Nothing will  be impossible to you”

Scripture: Matthew 17:14-20

14 And when they came to the crowd, a man came up to him and kneeling before him said, 15 “Lord, have mercy on my son, for he is an epileptic and he suffers terribly; for often he falls into the fire, and often into the water. 16 And I brought him to your disciples, and they could not heal him.” 17 And Jesus answered, “O faithless and perverse generation, how long am I to be with you? How long am I to bear with you? Bring him here to me.” 18 And Jesus rebuked him, and the demon came out of him, and the boy was cured instantly. 19 Then the disciples came to Jesus privately and said, “Why could we not cast it out?” 20 He said to them, “Because of your little faith. For truly, I say to you, if you have faith as a grain of mustard seed, you will say to this  mountain, `Move from here to there,’ and it will move; and nothing will  be impossible to you.”

Thứ Bảy     7-8                Sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được

Mt 17,14-20

14 Khi thầy trò đến với đám đông, thì có một người tới quỳ xuống trước mặt Đức Giê-su15 và nói: “Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm: nhiều lần ngã vào lửa, và cũng nhiều lần ngã xuống nước.16 Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài chữa, nhưng các ông không chữa được.”17 Đức Giê-su đáp: “Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà! Tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem cháu lại đây cho tôi.”18 Đức Giê-su quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất, và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó.19 Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giê-su rằng: “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy? “20 Người nói với các ông: “Tại anh em kém tin! Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: “rời khỏi đây, qua bên kia! ” nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được.

Meditation: 

What kind of faith does the Lord expect of us, especially when we meet set-backs and trials? Inevitably there are times when each of us disappoint others or disappoint ourselves when we suffer some kind of set-back or failure. In this Gospel incident the disciples of Jesus fail to heal an epileptic boy. Jesus’ response seems stern; but it is really tempered with love and compassion. We see at once Jesus’ dismay with the disciples’ lack of faith and his concern to meet the need of this troubled boy and his father. With one word of command Jesus rebukes the evil spirit that has caused this boy’s affliction and tells the spirit to “never enter him again”. 

Pray with expectant faith

Jesus tells his disciples that they can “remove mountains” if they have faith in God. The expression to “remove mountains” was a common Jewish phrase for removing difficulties. A wise teacher who could solve difficulties was called a “mountain remover”.  If we pray with expectant faith God will give us the means to overcome difficulties and obstacles. When  you meet trials and disappointments how do you respond? With faith and trust in Jesus?

“Lord Jesus, help my unbelief! Increase my faith and trust in your saving power. Give me confidence and perseverance, especially in prayer. And help me to bring your healing love and truth to those I meet”.

Suy niệm:

Thiên Chúa mong đợi lòng tin nào nơi chúng ta, đặc biệt khi chúng ta gặp thất bại và thử thách? Chắc chắn có những lần khi mỗi người chúng ta làm cho người khác hay chính mình chán nản, khi chúng ta gặp phải thất bại và thử thách. Trong câu chuyện Tin mừng này, các môn đệ Đức Giêsu không chữa được bệnh động kinh cho một bé trai. Phản ứng của Đức Giêsu xem ra rất lạnh lùng. Nhưng thật ra Người đầy lòng yêu thương và trắc ẩn. Chúng ta thấy sự thất vọng của Đức Giêsu đối với sự thiếu lòng tin của các môn đệ và Người quan tâm muốn gặp cậu bé đáng thương và cha của nó ngay lập tức. Bằng lời nói ra lệnh, Đức Giêsu khiển trách thần dữ đã gây ra sự khốn khổ cho cậu bé rằng “không bao giờ được nhập vào nó nữa”.

 

 

Cầu nguyện với đức tin kiên vững

Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng họ có thể “dời núi” nếu họ có lòng tin vào Thiên Chúa. Câu nói “dời núi” là một thành ngữ của người Do thái ám chỉ cất khỏi những khó khăn. Một vị thầy khôn ngoan có thể giải quyết những khó khăn được gọi là “người dời núi”. Nếu chúng ta cầu nguyện với lòng tin vững vàng, Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta những phương thế để vượt qua những khó khăn và trở ngại. Khi gặp những thử thách và thất bại, bạn ứng xử ra sao? Bạn có đặt niềm tin tưởng vào Đức Giêsu không?

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp sự cứng lòng tin của con! Xin Chúa gia tăng lòng tin cậy của con nơi quyền năng cứu độ của Người. Xin Chúa ban cho con lòng kiên trì bền đỗ, đặc biệt trong việc cầu nguyện. Và xin Chúa giúp con mang tình yêu và chân lý chữa lành của Chúa đến cho những ai con gặp gỡ.”

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu 
– chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon