Can you drink the chalice? – The WAU 25.7.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – July 2022

Monday July 25th 2022
Meditation: Matthew 20, 20-28

Can you drink the chalice? (Matthew 20:22)

Do you remember the story in Luke’s Gospel when James and his brother, John, asked Jesus a pointed question? It didn’t end well. Reacting to the way a village of Samaritans had rejected Jesus, they asked, “Lord, do you want us to call down fire from heaven to consume them?” (Luke 9:54). Such a request earned a rebuke from Jesus.

A similar scene plays out in today’s Gospel. This time the brothers had their mother ask in their place: “Command that these two sons of mine sit, one at your right and the other at your left” (Matthew 20:21). Perhaps they thought she was a more sympathetic figure. Or perhaps they wanted to hide their true motives. But Jesus saw through the ruse and addressed the brothers directly: “You do not know what you are asking” (20:22).

If James had never moved beyond these failed attempts at glory, we wouldn’t be celebrating his feast day today. But there’s so much more to his story. The mere fact that he stuck with Jesus speaks volumes in itself! He didn’t let his missteps or Jesus’ rebukes discourage him. Instead, he let them produce in him the humility and openness to the Spirit that is the hallmark of every saint.

Tradition tells us that after Pentecost, James traveled as far as Spain bringing the good news to thousands of people before returning to Jerusalem. James became such an effective evangelist that he captured even King Herod’s attention—and his wrath (Acts 12:1-2). Just as Jesus had foretold, James did indeed drink “the chalice” that Jesus drank (Matthew 20:22). Like his Lord, he embraced the call not to be served “but to serve and to give his life” for the gospel (20:28).

So as you celebrate St. James today, remember how he started out. Remember how patient Jesus was with him, and remember how persistent James was. Then think about your own life. There’s still room for you to become more like the Lord. And there’s still more that Jesus wants to do in you and through you. Your story isn’t over yet!

“Jesus, help me to follow you even more closely today.”

Thứ Hai tuần XVII Thường Niên
ngày 25.7.2022

Suy niệm: Mt 20, 20-28

Anh em có thể uống chén này không? (Mt 20,22)

Bạn có nhớ câu chuyện trong Tin mừng Luca khi Giacôbê và anh trai của ông, Gioan, hỏi Chúa Giêsu một câu hỏi cụ thể không? Nó không kết thúc tốt đẹp. Phản ứng trước cách một làng người Samaria từ chối Chúa Giêsu, họ hỏi: “Lạy Chúa, Chúa có muốn chúng con gọi lửa từ trời xuống để thiêu rụi họ không?” (Lc 9,54). Một yêu cầu như vậy đã khiến Chúa Giêsu quở trách.

Một cảnh tương tự cũng diễn ra trong Tin mừng hôm nay. Lần này, hai anh em có mẹ của họ hỏi thay họ: “Xin hãy cho hai người con trai của tôi một chỗ ngồi, một người ở bên phải của Ngài và người kia ở bên trái của Ngài” (Mt 20,21). Có lẽ họ cho rằng bà là một nhân vật dễ thông cảm hơn. Hoặc có lẽ họ muốn che giấu động cơ thực sự của mình. Nhưng Chúa Giêsu nhìn thấu mưu mẹo và nói thẳng với hai anh em: “Anh em không biết mình đang xin gì” (20,22).

Nếu Giacôbê không bao giờ vượt qua những nỗ lực thất bại này để đạt được vinh quang, chúng ta sẽ không kỷ niệm ngày lễ của ông hôm nay. Nhưng còn rất nhiều điều khác trong câu chuyện của ông. Thực tế là ông bị mắc kẹt với Chúa Giêsu tự nó nói lên rất nhiều điều! Ông đã không để những sai lầm của mình hoặc những lời khiển trách của Chúa Giêsu làm ông nản lòng. Thay vào đó, ông để chúng sản sinh trong mình sự khiêm nhường và cởi mở với Thánh Linh, vốn là đặc điểm nổi bật của mọi vị thánh.

Truyền thống cho chúng ta biết rằng sau Lễ Ngũ Tuần, Giacôbê đã đi xa đến tận Tây Ban Nha để mang Tin mừng cho hàng ngàn người trước khi trở về Giêrusalem. Giacôbê đã trở thành một nhà truyền giáo hiệu quả đến mức thu hút bị sự chú ý của cả Vua Hêrôđê – và cả cơn thịnh nộ của ông (Cv 12,1-2). Đúng như Chúa Giêsu đã báo trước, Giacôbê thực sự đã uống “chén đắng” mà Chúa Giêsu đã uống (Mt 20,22). Giống như Chúa của mình, ông chấp nhận lời kêu gọi không phải để được phục vụ “mà là để phục vụ và hiến mạng sống của mình” cho Tin mừng (20,28).

Vì vậy, khi bạn mừng lễ thánh Giacôbê hôm nay, hãy nhớ lại cách ngài khởi đầu. Hãy nhớ Chúa Giêsu đã kiên nhẫn với ông như thế nào, và hãy nhớ Giacôbê kiên trì như thế nào. Sau đó, hãy nghĩ về cuộc sống của chính bạn. Vẫn còn chỗ để bạn trở nên giống Chúa hơn. Và vẫn còn nhiều điều mà Chúa Giêsu muốn làm trong bạn và qua bạn. Câu chuyện của bạn vẫn chưa kết thúc!

Lạy Chúa Giêsu, ngày hôm nay xin giúp con đi theo sát Chúa hơn nữa.

Comments are closed.

phone-icon