He who sows good seed is the Son of Man – The WAU 26.7.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – July 2022

Tuesday July 26th 2022
Meditation: Matthew 13, 36-43

He who sows good seed is the Son of Man. (Matthew 13:37)

Have you ever known someone who really loves gardening? They plant seeds in pots well before the frost thaws and tend them carefully. They nourish them with light and just enough water. When the seedlings are strong enough, they move the plants outside, but even then, they watch over and nurture them.

In today’s Gospel, Jesus is explaining the parable of the weeds and the wheat, in which a man sows good seed in his field but weeds also spring up. He decides to wait until harvest to deal with the weeds. At first blush, the farmer seems distant and uninvolved; he doesn’t do anything until the harvest at the end of time. But even though he allows the weeds to grow, he is not doing nothing!

Like a good gardener, Jesus looks after his plants closely. He follows their progress, fertilizes, protects, and checks on them every day. When pests invade or weeds grow up, he tends his garden to keep his plants strong enough to withstand even the weeds growing beside them.

Our lives in Christ are like that. Even when difficulties surround you, Jesus is not removed from your life. He became man and endured death to free you from the power of evil. He watches over you every day. Sometimes, he encourages and guides you through his Holy Spirit. Other times, he gently gets you back on track if you have taken a wrong turn. And still other times, he simply accompanies and supports you on your journey. No matter where you are today, you can be assured that the sower of the good seed will finish what he has started in you (Philippians 1:6).

So take some time to think about the ways that Jesus has been actively cultivating his life in you. Remember the times that his presence was close, or you were provided for in an unforeseen way. Think about the blessings he has given you—even the blessing of endurance to face challenges. Sometimes it can be hard to recognize what he is doing until after the fact, but you can trust that he is always there. Like a good gardener, he watches over you.

“Lord, help me to see the ways you protect and cultivate your life in me.”

 

Thứ Ba tuần XVII Thường Niên
ngày 26.7.2022

Suy niệm: Mt 13, 36-43

Người gieo hạt giống tốt là Con Người (Mt 13,37)

Bạn đã bao giờ biết một người thực sự yêu thích công việc làm vườn chưa? Họ gieo hạt trong chậu kỹ trước khi sương tan và chăm sóc chúng cẩn thận. Họ nuôi dưỡng chúng bằng ánh sáng và lượng nước vừa đủ. Khi cây con đủ cứng cáp, họ chuyển cây ra ngoài, nhưng ngay cả sau đó, họ vẫn trông chừng và nuôi dưỡng chúng.

Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đang giải thích dụ ngôn về cỏ lùng và lúa mì, trong đó một người gieo hạt giống tốt trên ruộng của mình nhưng cỏ dại cũng mọc lên. Anh quyết định đợi đến khi thu hoạch để xử lý cỏ dại. Thoạt đầu, người nông dân có vẻ xa cách và thiếu thân thiện; anh ta không làm bất cứ điều gì cho đến khi thu hoạch vào cuối thời gian. Nhưng mặc dù anh ta để cỏ dại mọc lên, anh ta không phải là không làm gì cả!

Giống như một người làm vườn giỏi, Chúa Giêsu chăm sóc cây cối của mình một cách chu đáo. Ngài theo dõi tiến trình của chúng, bón phân, bảo vệ và kiểm tra chúng hằng ngày. Khi sâu bệnh xâm nhập hoặc cỏ dại mọc lên, Ngài chăm sóc vườn của mình để giữ cho cây lúa của mình đủ khỏe để chống chọi với cả cỏ dại mọc bên cạnh.

Cuộc sống của chúng ta trong Đức Kitô là như vậy. Ngay cả khi khó khăn vây quanh bạn, Chúa Giêsu vẫn không bị loại bỏ khỏi cuộc sống của bạn. Ngài đã trở thành con người và chịu đựng cái chết để giải thoát bạn khỏi sức mạnh của sự dữ. Ngài dõi theo bạn mỗi ngày. Đôi khi, Ngài khuyến khích và hướng dẫn bạn qua Thánh Thần của Ngài. Lần khác, Ngài sẽ nhẹ nhàng đưa bạn trở lại đường đi nếu bạn đã lạc lối. Và những lúc khác, Ngài chỉ đơn giản là đồng hành và hỗ trợ bạn trên hành trình của mình. Cho dù bạn đang ở đâu hôm nay, bạn có thể yên tâm rằng người gieo hạt giống tốt sẽ hoàn thành những gì đã bắt đầu trong bạn (Pl 1,6).

Vì vậy, hãy dành chút thời gian để suy nghĩ về những cách mà Chúa Giêsu đã tích cực vun đắp cuộc sống của Ngài  trong bạn. Hãy nhớ lại những lần Ngài gần kề, hoặc bạn đã được cung cấp cho một cách không lường trước được. Hãy nghĩ về những phúc lành mà Ngài đã ban cho bạn – thậm chí là phúc lành về sự bền bỉ đối mặt với thử thách. Đôi khi có thể khó nhận ra những gì Ngài đang làm cho đến sau sự việc, nhưng bạn có thể tin tưởng rằng Ngài luôn ở đó. Giống như một người làm vườn tốt, Ngài luôn dõi theo bạn.

Lạy Chúa, xin giúp con nhìn ra những cách Chúa bảo vệ và vun đắp cuộc sống trong con.

Comments are closed.

phone-icon