I desire mercy and not sacrifice – SN Song ngữ 15.7.2022

0

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu, SDD 
– chuyển ngữ

Friday (July 15):  

I desire mercy and not sacrifice

Scripture:  Matthew 12:1-8

1 At that time Jesus went through the grain fields on the Sabbath; his disciples were hungry, and they began to pluck heads of grain and to eat. 2 But when the Pharisees saw it, they said to him, “Look, your disciples are doing what is not lawful to do on the Sabbath.” 3 He said to them, “Have you not read what David did, when he was hungry, and those who were with him: 4 how he entered the house of God and ate the bread of the Presence, which it was not lawful for him to eat nor for those who were with him, but only for the priests? 5 Or have you not read in the law how on the Sabbath the priests in the temple profane the Sabbath, and are guiltless? 6 I tell you, something greater than the temple is here. 7 And if you had known what this means, `I desire mercy, and not sacrifice,’ you would not have condemned the guiltless. 8 For the Son of man is lord of the Sabbath.”

Thứ Sáu ngày 15.7.2022               

Ta muốn lòng nhân chứ không cần hy lễ

Mt 12,1-8 

1 Hôm ấy, vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn.2 Người Pha-ri-sêu thấy vậy, mới nói với Đức Giê-su: “Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát! “3 Người đáp: “Các ông chưa đọc trong Sách sao? Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ đói bụng?4 Ông vào nhà Thiên Chúa, và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến. Thứ bánh này, họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi.5 Hay các ông chưa đọc trong sách Luật rằng ngày sa-bát, các tư tế trong Đền Thờ vi phạm luật sa-bát mà không mắc tội đó sao?6 Tôi nói cho các ông hay: ở đây còn lớn hơn Đền Thờ nữa. –7 Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội.8 Quả thế, Con Người làm chủ ngày sa-bát.”

Meditation: What does the commandment “keep holy the Sabbath” require of us? Or better yet, what is the primary intention behind this command? The religious leaders confronted Jesus on this issue. The “Sabbath rest” was meant to be a time to remember and celebrate God’s goodness and the goodness of his work, both in creation and redemption. It was a day set apart for the praise of God, his work of creation, and his saving actions on our behalf. It was intended to bring everyday work to a halt and to provide needed rest and refreshment.

Mercy and not sacrifice

Jesus’ disciples are scolded by the scribes and Pharisees, not for plucking and eating corn from the fields, but for doing so on the Sabbath. In defending his disciples, Jesus argues from the Scriptures that human need has precedence over ritual custom. In their hunger, David and his men ate of the holy bread offered in the Temple. Jesus also quoted of the Sabbath work involved in worship in the Temple. This kind of work was usually double the work of worship on weekdays. Jesus then quotes from the prophet Hosea (6:6): I desire mercy, and not sacrifice. While the claims of ritual sacrifice are important to God, mercy and kindness in response to human need are even more important. Do you honor the Lord in the way you treat your neighbor and celebrate the Lord’s Day?

“Lord, make us to walk in your way: Where there is love and wisdom, there is neither fear nor ignorance; where there is patience and humility, there is neither anger nor annoyance; where there is poverty and joy, there is neither greed nor avarice; where there is peace and contemplation, there is neither care nor restlessness; where there is the fear of God to guard the dwelling, there no enemy can enter; where there is mercy and prudence, there is neither excess nor harshness; this we know through your Son, Jesus Christ our Lord. (Prayer of Francis of Assisi, 1182-1226) “

Suy niệm: Điều răn “giữ ngày Sabbath thánh thiện” đòi hỏi chúng ta điều gì? Nói đúng hơn, mục đích chính đằng sau mệnh lệnh này là gì? Các nhà lãnh đạo tôn giáo đối chất với Ðức Giêsu về vấn đề này. “Việc nghỉ ngày Sabbath” được xem là thời gian để tưởng nhớ và mừng kính lòng nhân từ của Thiên Chúa và công việc tốt đẹp của Người, cả trong sự tạo dựng lẫn cứu chuộc. Đó là ngày dành riêng để ca tụng Thiên Chúa, sự tạo dựng, và những hành động cứu chuộc của Người thay cho chúng ta. Nó có ý nghĩa tạm dừng mọi công việc hằng ngày để đem lại sự nghỉ ngơi và bồi dưỡng cần thiết.

Lòng thương xót chứ không phải hy tế

Các môn đệ của Ðức Giêsu bị những người luật sĩ và Pharisêu quở trách không phải vì việc bứt bông lúa ăn, nhưng vì làm việc trong ngày Sabbath. Để bênh vực các môn đệ, Ðức Giêsu đã trích dẫn từ Kinh thánh để nói rằng nhu cầu con người có quyền ưu tiên hơn phong tục tập quán: Trong lúc đói, vua Đavít và đoàn tùy tùng đã ăn bánh dâng tiến trong Đền thờ. Ðức Giêsu cũng trích dẫn công việc ngày Sabát có liên hệ đến việc thờ phượng trong Đền thờ. Công việc này thông thường gấp đôi công việc thờ phượng những ngày thường. Ðức Giêsu liền trích dẫn từ ngôn sứ Hôsê (6,6): Ta muốn lòng nhân chứ không cần hy lễ. Trong khi những đòi hỏi hy tế theo nghi thức rất quan trọng đối với Thiên Chúa, nhưng lòng thương xót và nhân từ đối với tha nhân cũng rất cần thiết, thậm chí còn quan trọng hơn. Bạn có tôn kính Chúa trong cách thức bạn đối xử với tha nhân và ca tụng Ngày của Chúa không?

Lạy Chúa, xin cho chúng con bước đi trong đường lối Chúa: Nơi nào có tình yêu và khôn ngoan, nơi đó không có sợ hãi hay ngu dốt; nơi nào có kiên nhẫn và khiêm tốn, nơi đó không có nóng giận hay phiền muộn; nơi nào có thiếu thốn và niềm vui, nơi đó không có tham lam hay hám lợi; nơi nào có bình an và thanh tịnh, nơi đó không có âu lo hay bối rối; nơi nào có sự kính sợ Chúa canh giữ, nơi đó không một kẻ thù có thể đi vào; nơi nào có lòng thương xót và thận trọng, nơi đó không có quá đáng hay vội vàng; chúng con biết điều này nhờ Con Chúa, Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. (Lời cầu nguyện của thánh Phanxicô Assisi, 1182-1226)

Comments are closed.

phone-icon