Learn from me – Suy niệm theo The WAU 14.7.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – July 2022

Wednesday July 14th 2022
Meditation: 

Learn from me, for I am meek and humble of heart. (Matthew 11:29)

Have you got it all figured out? Do you have a complete grasp of who God is and his purpose for you on this earth?

If so, stop reading.

But if you’re like most people, if you suspect God still has some work to do in you and with you—even if you’re unsure what it might be—then by all means, keep reading. And take heart! Jesus is speaking to you in this passage. He is inviting you to learn from him. He is asking to walk beside you and to help you see your life from his perspective so that you can find answers alongside him. “Come to me,” he says. “Learn from me” (Matthew 11:28, 29).

Lay your concerns or uneasiness before him. Give him the burdens that are weighing you down and the tasks that weary you so much that you feel like giving up at times. Bring him your questions and even your unanswered prayers. Jesus is meek and humble enough to welcome you into his company. As for yourself, try to be meek and humble enough to listen to him. Let Jesus love you and carry your burdens. Let his love give you the courage to surrender your ways of thinking and to take on his mind. Let him yoke himself with you so that you can walk together in his ways.

Jesus is the teacher, and we are lifelong learners. That means each day is a new opportunity to pray, “Here I am, Lord. How can I learn from you today? How can I rest in you and grow in walking by your side?”

Sometimes Jesus will teach you by having the Holy Spirit call your attention to a sentence or phrase in Scripture that seems especially relevant to your situation. Sometimes he uses another person to communicate his message of loving encouragement or a thought-provoking challenge. Sometimes he will inspire you with an inner prompting to do something specific or reach out to someone.

No matter what way Jesus chooses to teach you, learning from him and walking beside him can be a delightful daily adventure.

“Here I am, Lord. I’m eager to soak up whatever you want to teach me today.”

Thứ Tư tuần XV Thường Niên
ngày 14.7.2022

Suy niệm: Mt 11, 28-30

Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng (Mt 11,29)

Bạn đã hiểu tất cả chưa? Bạn có hoàn toàn hiểu được Thiên Chúa là ai và mục đích của Ngài dành cho bạn trên trái đất này không?

Nếu vậy, hãy ngừng đọc.

Nhưng nếu bạn giống như hầu hết mọi người, nếu bạn nghi ngờ Thiên Chúa vẫn còn một số việc phải làm trong bạn và với bạn – ngay cả khi bạn không chắc đó có thể là gì – thì bằng mọi cách, hãy tiếp tục đọc. Và hãy an lòng! Chúa Giêsu đang nói với bạn trong phân đoạn này. Ngài đang mời bạn học hỏi từ Ngài. Ngài đang yêu cầu được đi bên cạnh bạn và giúp bạn nhìn cuộc sống của mình từ góc độ của Ngài để bạn có thể tìm thấy câu trả lời bên cạnh Ngài. Ngài nói “Hãy đến với Ta, hãy học cùng Ta” (Mt 11,28-29).

Hãy bày tỏ sự lo lắng hoặc bất an của bạn trước Ngài. Hãy mang đến cho Ngài những gánh nặng đang đè nặng bạn và những nhiệm vụ khiến bạn mệt mỏi đến nỗi nhiều lúc bạn cảm thấy muốn bỏ cuộc. Hãy mang đến cho Ngài những câu hỏi của bạn và thậm chí cả những lời cầu nguyện chưa được đáp lại của bạn. Chúa Giêsu rất hiền lành và khiêm nhường để chào đón bạn đến với Ngài. Về phần bạn, hãy cố gắng tỏ ra hiền lành và khiêm tốn để lắng nghe Ngài. Hãy để Chúa Giêsu yêu thương bạn và mang gánh nặng cho bạn. Hãy để tình yêu của Ngài cho bạn can đảm để từ bỏ lối suy nghĩ của bạn và để chiếm lấy lý trí của Ngài. Hãy để Ngài gắn bó với bạn để cả hai có thể cùng nhau bước đi trên con đường của Ngài.

Chúa Giêsu là thầy dạy, và chúng ta là những người học hỏi suốt đời. Điều đó có nghĩa là mỗi ngày là một cơ hội mới để cầu nguyện, “Lạy Chúa, con đây. Làm thế nào con có thể học hỏi từ Chúa ngày hôm nay? Làm thế nào con có thể nghỉ ngơi trong Chúa và lớn lên khi đi bên cạnh Chúa?”

Đôi khi Chúa Giêsu sẽ dạy bạn bằng cách để Chúa Thánh Thần làm bạn chú ý đến một câu hoặc cụm từ trong Kinh Thánh có vẻ đặc biệt liên quan đến hoàn cảnh của bạn. Đôi khi Ngài sử dụng người khác để truyền đạt thông điệp động viên yêu thương hoặc một thử thách kích thích tư duy của Ngài. Đôi khi Ngài sẽ truyền cảm hứng cho bạn với sự thúc giục bên trong để làm một điều gì đó cụ thể hoặc liên hệ với ai đó.

Bất kể Chúa Giêsu chọn dạy bạn theo cách nào, hãy học hỏi từ Ngài và đi bên cạnh Ngài có thể là một cuộc phiêu lưu thú vị hằng ngày.

Lạy Chúa, này con đây. Con háo hức suy gẫm bất cứ điều gì mà Chúa muốn dạy con ngày hôm nay.

Comments are closed.

phone-icon